โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

Customer Focus on Sales (อ่านและวิเคราะห์ในงานขายและบริการ)

หลักสูตร Customer Focus on Sales and Service

(อ่านและวิเคราะห์ในงานขายและบริการ) 

 

OBJECTIVES
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการเทคนิคและจิตวิทยาในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer Need Analysis) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะการวิเคราะห์ประเภทลูกค้าที่หลากหลาย การอ่านพฤติกรรมลูกค้า และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

AREAS OF STUDY
     1. เจาะลึกความต้องการของลูกค้าระดับภาพใหญ่ (Macro) และระดับบุคคล (Micro)
     2. การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของลูกค้าให้...ตรงใจ....โดนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้ : แบ่งกลุ่มระดมสมองค้นหาที่มาของปัญหา และความต้องการลูกค้า และแยกแยะกลุ่มความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอวิธีการขายและการให้บริการ
      3. หลักการเบื้องต้นของการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 2 ประการ
         - ความต้องการส่วนตัว (Personal Needs)
         - ความต้องการต่อการปฏิบัติ (Practical Needs)
     4. การวิเคราะห์พฤติกรรมและการจับสัญญาณการซื้อและการให้บริการของลูกค้า
         - ประเภทลูกค้าฟัง ปัญหาที่ลูกค้าอยากใช้บริการ แต่มีความกล้าๆ กลัวๆ เพราะอะไร
         - ประเภทลูกค้าใช้ ลูกค้าที่ใช้บริการ หรือตกลง รับบริการแล้ว ขอยกเลิกกลางอากาศ เพราะอะไร
         - ประเภทลูกค้าพูด ทำไมลูกค้ามักจะบ่นติโน่น ตินี่ หลายๆ อย่างกับเจ้าหน้าที่ขายและบริการ แล้วบางครั้งก็ตำหนิบริษัท
         - ประเภทลูกค้าเดิน อยู่ดีๆ ลูกค้าก็โทรศัพท์ หรือเดินมาขอใช้บริการของคุณเอง โดยไม่ต้องเหนื่อย เหตุที่มา ที่ไปอยู่ตรงไหน
     5. การสร้างความพึงพอใจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสำหรับการขายและการบริการ
        - ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
        - การหว่านล้อมโน้มน้าว (Persuasiveness)
        - การสร้างความมั่นใจ (Confidence)
        - ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
        - การสร้างมิตรภาพต่อการบริการ (Friendliness)
        - ความรู้ในตัวสินค้า (Product Knowledge)
        - ทักษะการขาย (Selling Skills)
        กิจกรรมการเรียนรู้ : ทำแบบทดสอบความสามารถ 7 ลักษณะ และการวิเคราะห์ผลภาพรวม
     6. วิธีการนำเสนอขายและการบริการเพื่อการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์
        - การสร้างความสนใจระหว่างนักขายกับลูกค้า
        - การค้นหาความจำเป็น และความต้องการของลูกค้า
        - การเสนอขายโดยเน้นผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
        - การกำหนดข้อเสนอสำหรับใช้ในการเจรจาต่อรอง
        - การจับสัญญาณต่างๆ ระหว่างการเจรจาต่อรอง
        - การใช้คำพูดสำหรับการเจรจาต่อรอง
WORKSHOP: ฝึกทักษะการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์การนำเสนอแบบทั่วไป (Formal Approach Presentation) และการนำเสนอแบบมีความยุ่งยาก (Difficult Approach Situations)
     7. เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้ากับการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า
         - ผ่านการพบตัว(Face to Face)
         - ผ่านทางโทรศัพท์ (On Call)
     8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 168 ครั้ง

Engine by shopup.com