โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

Customer Engagement

Customer Engagement

หลักการและเหตุผล

Customer Engagement (CE) หรือ การสร้างความผูกพันกับลูกค้านั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ เพราะ สามารถสร้างความพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้า และ ยังสามารถสร้างความจงรักภักดีในการเป็นลูกค้าต่อไป อย่างไรก็ตามการสร้าง CE นั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำอย่างไรนั้น หลักสูตรนี้ มีคำตอบ!!!!!!!!

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในเข้าใจตัวตนของลูกค้า สามารถวิเคราะห์ความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ และ สามารถสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยผ่านการทำกิจกรรม Role Playและ การทำ Workshop เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหา ความต้องการของลูกค้าได้ และ สามารถตอบสนอง จนสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship) ได้อย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นความผูกพัน

3. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1:  เรียนรู้ และ เข้าใจลูกค้า อย่างรวดเร็ว

1. พฤติกรรม และ ความต้องการของลูกค้า ระดับภาพใหญ่ (Macro)

2. พฤติกรรม และ ความต้องการของลูกค้า ระดับบุคคล (Micro)

3. ยุทธวิธี.......การวิเคราะห์ความต้องการของ ลูกค้าที่รู้จัก และ  ลูกค้าที่ไม่รู้จักมาก่อน

  • การถามอย่างแยบยล
  • การสังเกต และ
  • เทคนิคอื่นๆ

4. กิจกรรม ระดมสมองค้นหา ความต้องการลูกค้า

Module 2:  ตีแตก.......ประเภทของลูกค้า และ ตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า

5. ลูกค้ามีกี่ประเภท.......แต่ละประเภทเป็นอย่างไร

  • วิเคราะห์ประเภทลูกค้า
  • การรับมือสำหรับลูกค้าแต่ละประเภท

6. สร้างเสน่ห์ และ เสริมเทคนิคการรับมือกับลูกค้า อย่างมีกึ๋น และ ได้ผล

7. Role Play รับมือกับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ........จนลูกค้าพอใจ

  • กรณีทั่วไป
  • กรณีเกิดปัญหา และ ความขัดแย้ง

Module 3:  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จนกลายเป็นความผูกพัน (CE)

8. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับ ลูกค้า

9. การสร้างความผูกพัน...จากความสัมพันธ์(Relationship) กลายเป็นความผูกพัน( Engagement)

  • การสร้างความผูกพันให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า แต่ละราย

10. กิจกรรม รวมมิตร พิชิตใจลูกค้า

11. พัฒนาตน มุ่งสู่ มืออาชีพ

  • วิเคราะห์ตนเอง
  • ค้นหาแนวทางการพัฒนาตนเอง มุ่งสู่มืออาชีพ

12. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ: หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 162 ครั้ง

Engine by shopup.com