โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

 

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

หลักการและเหตุผล

โดยอาศัยหลักของการให้คำปรึกษา รับฟัง แนะนำ จนเจอสาเหตุของอุปสรรคและทำการปลดล๊อคศักยภาพนั้นๆ การโค้ชจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนในแต่ละกระบวนการ ยิ่งกับนักขายหรือทีมขาย ที่ถือว่าเป็นทีมหลักในการหารายได้เข้ามาในองค์กร การโค้ชทีมขายจะต้องเริ่มต้นจากการเชื่อใจกันทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบกับความสำเร็จในการโค้ชได้

ดังนั้นผู้ทำการฝึกฝนทักษะการโค้ชจึงเปรียบเสมือนกำลังรับฝีมือเพื่อการปลุกปั้นทีมงานขายให้แสดงศักยภาพที่สำคัญออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและสร้างสรรค์ โดยการโค้ชยังสามารถเพิ่มระดับของความเชื่อใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย

วัตุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดและทักษะการ Coaching

2. เป็นการสร้างทักษะในการ Coaching ที่เป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็น Coach ที่ดี

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการสอนงาน เพื่อพัฒนาทีมงานขายได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงานได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หัวข้ออบรม
• ความเข้าใจในหลักการโค้ช
• การโค้ชและกรอบแนวคิดของการจัดโปรแกรม
• การเปลี่ยนแนวทางความคิดและบทบาทของ Coach
• ความเข้าใจและหน้าที่ของการ Coaching
• การวิเคราะห์ทีมขายของตนเอง
• Workshop วิเคราะห์ทีมขายและจัดกลุ่มเพื่อ
เตรียมการ Coach

ทักษะการโค้ช
• ขั้นตอนการ Coach และทักษะที่สำคัญ (พร้อม workshop ย่อย)
• การสร้างความเข้ากันได้ (ยอมรับกันและกัน)
• การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (ทิศทางสิ่งที่กำลังจะทำร่วมกัน)
• การรับฟังอย่างตั้งใจ (การรับฟังเชิงลึกสิ่งที่อยู่ในใจ)
• การใช้คำถามทรงพลัง (การตั้งคำถามผลักดัน)
• การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (ฟังผล)

• การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)
• การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
• แก่นของกระบวนการโค้ชตาม GROW Model
• หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างเป็นกระบวนการ การทำบันทึกการพัฒนา
• Workshop การฝึกฝนกระบวนการ Coach 1/1

• Workshop การฝึกฝนกระบวนการ Coach 1/2
• การตอกย้ำในสิ่งที่ดีให้ทีมขาย
• วิธีการชมและการตอบสนองเพื่อเพิ่มความเชื่อใจ
• กรณีศึกษาของการสร้างความสัมพันธ์
– สรุปการบรรยาย

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 162 ครั้ง

Engine by shopup.com