โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์โรจ เทพวัลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด

 

หลักการและเหตุผล

           ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร หรือจดหมาย Email เนื่องด้วย จดหมายและ Email เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันข้อความต่างๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้ นอกจากนี้ Email ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่นับวันจะเพิ่มอิทธิพลต่อการใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีการตกลงทางธุรกิจ

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เข้าใจในหลักการและเทคนิคในการเขียน E-Mail ที่ดี

2. เพื่อเรียนรู้รูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน E-Mail, จดหมาย และบันทึก

3. เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ควรเขียน และไม่ควรเขียนใน E-Mail

4. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและกลยุทธ์ในการเขียนในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้อง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา :

มาตรฐาน  (Standard)

  • จุดมุ่งหมายของการสื่อการเขียน (Business writing purpose)
  • ความสำคัญและหลักการในการ “เขียนที่ดี” เชิงธุรกิจ (Effectiveness of business writing)
  • มาตรฐานการพัฒนา และ ขั้นตอน การ “เขียนที่ดี” (Basic for good business

Writing skills)

  • เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการ “เขียนที่ดี” (English business writing Technic)
  • กลยุทธ์ (Strategies)
  • กลยุทธ์ และ กระบวนการ “นักเขียนที่ดี” (Standard and  process of  good writing strategies)
  • รูปแบบการเขียน “จดหมาย” “บันทึก” และ “E-mail” (Standard Patterns of Letter, Memo and E-mail)กรณีศึกษากลุ่ม และ ฝึกปฏิบัติ  (Group Case Study / Workshop)
  • ฝึกปฏิบัติกลุ่ม (Group Case Study)
  • การนำเสนอผลงาน (Presentation)
  • การประเมินผล (Analysis)

สรุปผล - คำถาม / คำตอบ  (Conclusion - Q & A)

 หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


08 มีนาคม 2567

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com