โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

สัมมนาหลักสูตร Logical Thinking to Success

Logical Thinking to Success

(การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

 

 

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของงานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การคิด และการลงมือทำ บุคลากรจำนวนมากมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการคิด ด้วยสาเหตุที่ตนเองไม่ได้ถูกฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในระบบการศึกษา และ ระบบการทำงาน...ผลที่ตามมาก็คือ บุคลากรเหล่านั้น ขาดหลักและวิธีการคิดที่ถูกต้องจนทำให้ผลลัพธ์ของงาน หรือ สิ่งต่างๆ ที่ทำนั้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการความคิดในองค์รวมที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงตรรกะ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ เกมส์  เพื่อพัฒนาความคิดของตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการคิดเชิงตรรกะได้อย่างลึกซึ้ง

2. เพื่อให้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงตรรกะไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
1. ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
2. ประโยชน์ของการคิดเชิงตรรกะที่หลายคนไม่รู้ !!!
3. ตัวอย่าง การคิดเชิงตรรกะ
4. กระบวนการความคิดในองค์รวมที่ส่งผลต่อการคิดเชิงตรรกะ

  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความคิดเป็นระบบ
  • ความคิดวิเคราะห์
  • ความคิดอื่น ๆ

5. การพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อต่อยอดสู่การคิดเชิงตรรกะ

6. กิจกรรม Workshop : พัฒนากระบวนการความคิด…..สู่การคิดเชิงตรรกะ

Module 2 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน

7. การประยุกต์ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน

  • การวางแผนการทำงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • อื่น ๆ

8. เครื่องมือพัฒนาการคิดเชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การใช้แผนภาพ
  • อื่น ๆ

9. กิจกรรม Workshop : การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

10.แนวทางการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะด้วยตัวเอง

11. การปลูกฝั่งจิตสำนึกและสร้างนิสัยให้ตัวเองมีความคิดเชิงตรรกะ

12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


08 มีนาคม 2567

ผู้ชม 151 ครั้ง

Engine by shopup.com