โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร อบรม การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel

“การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Microsoft Excel”

(Control Inventory by Microsoft Excel)

 

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
MBA Logistics Management

 

 

หลักการและเหตุผล

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Controlสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย

           การควบคุมคลังสินค้าคงคลังต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตและจัดจำหน่ายซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ซึ่งซอฟท์แวร์ของ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากมีฟังค์ชั่นที่มีทรงพลังและง่ายต่อการใช้งานด้านการวิเคราะห์เพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นคลังสินค้าจึงควรมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและมากพอรวมถึงมีเครื่องมือที่ดีเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าและบริการจัดส่งได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมากได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

3. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า

5. เพื่อทราบปริมาณสูงสุดและต่ำสุดของสินค้าคงคลังแต่ละชนิดได้อย่างหมาะสม รวมถึงจุดสั่งซื้อซ้ำเพื่อเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหลได้อย่างรวดเร็ว         

- แนวทางการจัดเก็บและการนำเสนอข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

- Workshop ทางการจัดเก็บและการนำเสนอข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Microsoft Excel

2. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC

- การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

- Workshop การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto ด้วย Microsoft Excel

- การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Type A, B และ C ที่เหมาะสม

- การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)

- วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card

- Workshop การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลาด้วยระบบ Stock Card ด้วย Microsoft Excel

4. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

- Workshop บริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Microsoft Excel

- Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด

- Workshop การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ด้วย Microsoft Excel

- การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม

- Workshop การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม ด้วย Microsoft Excel

- การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

- Workshop การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ด้วย Microsoft Excel

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


09 มีนาคม 2567

ผู้ชม 152 ครั้ง

Engine by shopup.com