โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance / Condition-Based Maintenance)

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

Predictive Maintenance / Condition-Based Maintenance)

อาจารย์นันทชัย  อินทรอักษร

หลักการ/แนวความคิด

จากเป็นพื้นฐานที่มีการประยุกต์ใช้ในระบบ ISO 9001 ด้วย ส่วนของ ISO/TS16949 มีส่วนของข้อกำหนดที่เพิ่มเติมตามมาตรฐาน ข้อ 7.5.1.4 พูดถึงกิจกรรมอยู่ 2 ส่วนหลักคือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) หรือ การบำรุงตามสภาพ (Condition-Based Maintenance) สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โรงงานหรือองค์กรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นอย่างดี ในเรื่องของ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) ได้ถูกกำหนดไว้ว่า “องค์กรต้องมีการใช้วิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการผลิต”

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) คือ “กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาในการบำรุงรักษาโดยการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว” นั่นหมายความว่าองค์กรต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่นำมาใช้พยากรณ์ว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ในกระบวนการ น่าจะเกิดความล้มเหลว หรือมีอะไรน่าจะเสียได้บ้าง

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคำตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเดินเครื่องได้ตลอดเวลาของเครื่องจักรผ่านกิจกรรมการซ่อมบำรุง ที่ในระหว่างการอบรมจะมีแบบฝึกหัด ตัวอย่าง และการระดมสมองของผู้เข้าร่วมการอบรมเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรมการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการผลิต”
นำไปใช้ได้จริงหลังการอบรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ อย่างเป็นระบบ

3. เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร อย่างเป็นมีรูปแบบ

5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง

6. เพื่อให้ผู้เรียนมีโปรแกรมไว้ใช้งานได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1. องค์ประกอบของการผลิต ด้าน ต้นทุน กำไร และรายได้

2. บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายผลิตในสายงานซ่อมบำรุง

3. ความหมายของ TPM และความแตกต่างจากระบบ PM

4. ความสูญเสียหลักทั้ง 6 ประการของเครื่องจักร

5. กลยุทธ์ในการดำเนินการ Predictive Maintenance

6. การวางแผนงานซ่อมบำรุงแบบลงรายละเอียด

7. การวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อการกำหนดลักษณะการบำรุงรักษา

8. การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยคลื่นเสียง

9. การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยความสั่นสะเทือน

10. การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยภาพถ่าย

11. การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยสารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว

12. การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์

13. สรุป ตอบข้อซักถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


14 มีนาคม 2567

ผู้ชม 185 ครั้ง

Engine by shopup.com