โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

Marketing for Non-Marketer

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการตลาดโดยตรงแต่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานการตลาดหรือผู้ที่สนใจ ในด้านการตลาดที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาดให้เข้าใจ การบริหารงานกระบวนการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดและนำแนวคิดและเครื่องมือ ในการตลาดมาประยุกต์ใช้ นำทฤษฎีการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาดย่อย การระบุหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเครื่องมือ ทางการตลาดมาใช้สร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การแสวงหา โอกาสใหม่เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น

ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการปฏิบัติด้านการตลาดจากกรณีศึกษาเพื่อให้สามารถคิดงานการตลาดได้อย่างเป็นระบบ และ สามารถนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาสร้างทางเลือกเพื่อใช้นำเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางการทำงานของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ การบริหารงานกระบวนการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกอกถูกใจลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการอบรม

1. ภาพรวมทางการตลาด (Marketing Overview)

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าและบริการ

3. กลยุทธ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน ช่วงชีวิตของสินค้าและบริการ

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)

     -   ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการประยุกต์ใช้

5. การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด (Market Analysis)

6. ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดและการประยุกต์ใช้

      -    การวิเคราะห์ ลูกค้าเป้าหมาย (Customer Analysis)

7. ประเด็นที่ควรรู้เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ

8. ลูกค้าซื้อหรือต้องการอะไรจากผู้จำหน่ายสินค้า

9. ผลิตภัณฑ์ (Product) ยี่ห้อ (Brand Name)

10. ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

11. จุดขายของผลิตภัณฑ์ (Selling Point)

12. ความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)

13. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

      -    B2B (Business to Business)

      -    B2C (Business to Consumer)

14.การส่งเสริมการจัดจำหน่าย (Promotion)

     -   ประโยชน์และข้อจำกัดของการส่งเสริมแต่ละประเภท

     -   การโฆษณา  (Advertising)

     -   พนักงานขาย (Personal Selling)

     -   การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)

     -   Consumer vs. Trade Promotion

     -   การส่งเสริมการขายประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้

     -   คูปอง ลด แลก แจก และแถม จับรางวัล

         การชิงโชค ฯลฯ

15. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)

16. CSR

     -   ความหมายของ CSR (Corporate Social Responsibility

     -   การทำ CSR ให้เกิดประสิทธิภาพ

17. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)

18. หีบห่อ (Packaging)

19. ราคา (Price)

      -    ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive)

      -    คุณค่าของราคา  (Price Value)

      -    เทคนิคการตั้งราคาเพื่อได้รับกำไรสูงสุด     (Maximum Price)

20. สรุปและการถาม-ตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 


18 มีนาคม 2567

ผู้ชม 142 ครั้ง

Engine by shopup.com