โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

อบรมการตลาด กลยุทธ์การวางแผนการตลาดและการขายยุคใหม่

กลยุทธ์การวางแผนการตลาดและการขายยุคใหม่

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจนั้น ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี โลกมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น นักขายและนักการตลาดทั้งหลายพยายามค้นหากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จของธุรกิจ  การวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวทางการขายและการตลาดของธุรกิจ โดยมองภาพที่แท้จริงให้เห็นชัดเจนมากขึ้น และหากลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขันในตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อให้มองอนาคตได้ชัดเจน วางแผนได้ถูกต้อง แยบยล และได้ผล  ทั้งแผนการขายและแผนการตลาดซึ่งต้องสอดคล้องกันในเรื่องลูกค้าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งยังต้องท้าทายโอกาสที่จะไปถึงความสำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทต้องการด้วยเช่นกัน

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขายและทีมการตลาด ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายและการตลาดยุคใหม่ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การแข่งขัน การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย ระดมสมองเพื่อฝึกฝนการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการตลาดอย่างได้ผลจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

หัวข้อการอบรม

1. กรอบแนวคิดการทำการตลาดยุคใหม่

2. เป้าหมายการทำการตลาด (Marketing Objectives)

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market)

4. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s , 7P’s)

5. การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน

6. กลยุทธ์การตลาดและการขายยุคใหม่ (Strategies)

  • การสร้าง Customer Share
  • การตอบความต้องการเฉพาะบุคคล หรือ การทำ Customization
  • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

7.  เทคนิคเพิ่มเติม

  • การจัดการข้อมูลลูกค้า (Database Integration)
  • การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Interaction)

8. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำการตลาดยุคใหม่

9. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 


18 มีนาคม 2567

ผู้ชม 134 ครั้ง

Engine by shopup.com