โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

อบรมหลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก Proactive for HRM & HRD Skill

ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก

Proactive for HRM & HRD Skill

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

หลักการและเหคุผล

องค์กรจะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสำคัญที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถ โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของบุคคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรว่าจะมีการจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD&HRD) ไปในทิศทางหรือแนวทางแบบไหนที่จะสามารถรองรับการปรับตัว และการเตรียมพร้อมทางด้านศักยภาพของบุคคลให้มากขึ้นในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางธุรกิจในเชิงรุก ทันเวลา ทันเหตุการณ์และล่วงหน้า ได้พร้อมไปกับการพัฒนา การเติบโต เกิดความมั่งคั่ง นำพาองค์กรไปสู่ความเจริญในที่สุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการต่างๆ ในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน

 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

 • เรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (HR)
 • ปรับประยุกต์ใช้กับงานด้านทรัพยากรบุคคล(HR)ในเชิงรุก
 • ตอบสนองนโยบายงานด้านทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
 • เห็นทิศทางและแนวโน้มงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

 • อะไรคือการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)

Workshop: ค้นหาปัญหาที่มีมานานของงานด้าน HR

 • บทบาทหลักของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) เชิงรุก
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล (HR) เชิงรุก
 • กระบวนทัศน์ของ HR (Paradigm Shift in HR)
 • วงจรทิศทางการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคล (HR)ไปสู่ระดับองค์กร
 • ปัญหาจากการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM&HRD)
 • ความสำคัญ และรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
 • 4 มิติสำหรับการเพิ่มประสิทธิผลที่เกี่ยงโยงกับ (HR)
        Competency Concept
        Human Capital Management
        People and Team Management
  Organization Development
 • 6+2 มิติงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ในเชิงรุก
 • กลยุทธ์ทิศทางของงานด้านทรัพยากรบุคคล(HR)ทั้งระบบ
 • วิเคราะห์ศักยภาพที่จำเป็นต้องพัฒนาสำหรับบุคคลากร

Workshop: วิเคราะห์แต่ละมิติงานด้าน (HR) ในเชิงรุก

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


23 มีนาคม 2567

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com