โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

Course : IDP to Drive the Company Goals การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

IDP to Drive the Company Goals

การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร   

  

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

หลักการและเหคุผล

การจัดทำ Competency ที่ผ่านมาในองค์กรของแต่ละองค์กรนั้น ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการสร้างระบบ Competency – Based Model มาก่อนเพียงแต่เป็นการจัดทำ Competency โดยวิธีดูจาก JD ลักษณะงานที่เก็บไว้ หรือบางครั้งก็ใช้วิธีการวิเคราะห์เองจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบางครั้งก็ใช้วิธีกำหนดโดยผู้บริหารสูงสุดในองค์กร แต่แนวทางการจัดทำ Competency ที่ได้ผลและถูกต้องจะต้องมีการกำหนด Competency ร่วมกันแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภท Competency ในแบบไหน ลักษณะใด ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา Competency โดยการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยการกำหนด Competency ที่องค์กรต้องการ  เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็น Need มากกว่า Want ที่เป็นรูปแบบเดิมๆที่ไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้แก้ปัญหาการพัฒนาทางด้านบุคคลได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

1. ทำให้รู้และมีความเข้าใจในการกำหนด Competency ในองค์กรได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. ใช้เป็นแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
3. การทำแผนพัฒนารายบุคคลให้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 • คนที่ “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?
 • HRD จะดีได้ การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ต้องโดนใจ
 • Workshop : ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นคนที่ “ดีและเก่ง”
 • ทำไมการกำหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถุประสงค์องค์กร
 • เทคนิคการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM
 • ขั้นตอนการกำหนด Core Competency เชิงปฏิบัติ
 • ขั้นตอนการกำหนด Managerial / Functional Competency เชิงปฏิบัติ
 • การประเมิน Competency และการกำหนดระดับความคาดหวัง
 • การวิเคราะห์หา Competency Gap Assessment (CGA)
 • การประเมินหาช่องว่างความสามารถ
 • การติดตามและประเมินผลการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • Competency Dictionary & Case Study (CBM)
 • Workshop: การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM
 • สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 


23 มีนาคม 2567

ผู้ชม 120 ครั้ง

Engine by shopup.com