โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

สัมมนา หัวข้อ การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการฝึกอบรม

  (Training Evaluation Follow-up and ROI)

 

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant,
Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

 

หลักการและเหตุผล

ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม มิใช่แค่การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามแผนอบรม และส่งมอบบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วคืนกลับสู่องค์กรเท่านั้น แต่การที่จะทำให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้  ผู้บริหารงานอบรม ควรจะทำให้ผู้บริหาร เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม ซึ่งเราควรจะประเมินผล ติดตามผลและวัดค่าคุ้มทุนของการฝึกอบรมให้กับองค์กรได้ ทำให้ผู้บริหารเห็นว่า การฝึกอบรมไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลือง แต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าใจ หลักการ แนวทาง และวางระบบการประเมินผล ติดตามผล และการคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการการบริหารจัดการการฝึกอบรมให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งถ้าจะให้เห็นผลสัมฤทธิ์จริงๆ จะต้องสามารถวัดผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงิน ในหลักสูตรต่างๆ ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

2. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล ออกแบบการติดตามผล และการคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

 

ประเด็นการสัมมนา

วันที่แรก

1. เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Values เป็นต้น 

3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

WORKSHOP : การออกแบบการประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการหรือหลักสูตรต่างๆ

4. รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

5. การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

6. การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

7. การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

WORKSHOP : ฝึกการเขียนรายงานผลการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน ติดตามผล

วันที่สอง

1. การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรมตามรูปแบบของเคิร์กแพทริค (The Kirk Patrick Approach)

 • การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
 • การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)
 • การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)
 • การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)

WORKSHOP : การออกแบบทดสอบและข้อสอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม

2. สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม

 • ค่าใช้จ่ายโดยตรง
 • ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม

WORKSHOP : ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม

3. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction

4. วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม

 • สูตร 1      ROI = ค่าใช้จ่ายX100

                         ต้นทุน

 • สูตร 2      ROI = จำนวนของผลผลิตของงาน (Productivity)
 • สูตร 3      ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)

WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3

 • ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน
 • ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง
 • ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

5. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

6. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 


25 มีนาคม 2567

ผู้ชม 250 ครั้ง

Engine by shopup.com