โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel

สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต 

 

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
MBA Logistics Management

 

 

หลักการและเหตุผล

           การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

           การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิตจะทำให้เห็นภาพของกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนวณระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสม การจัดลำดับงานการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดทำรายงานการผลิต และอื่น ๆ ได้อีกมาก 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่
2. เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่าง ๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต
3. เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน
4. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

         - ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

         - องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

         - ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

         - การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

         - วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ค่า Cycle time                                  

         - การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่า Takt time & Cycle time 

         - วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ค่า Takt time & Cycle time                                    

         - การคำนวณค่า Process time & Cycle time & Manpower

         - วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการการคำนวณค่า Process time & Cycle time & Manpower                                    

         - การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

         - วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการปรับเรียบการผลิต                                    

         - การจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)

         - วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการจัดลำดับงานและตารางการผลิต

         - การวางแผนการผลิตด้วย Production Board

         - วิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวางแผนและควบคุมการผลิตด้วย Production Board    

         - วิธีการใช้ Microsoft Excel เพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์การผลิต       

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

    


27 มีนาคม 2567

ผู้ชม 129 ครั้ง

Engine by shopup.com