โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

อบรม หลักสูตร การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว Quick Changeover or Single Minute Exchange of Die (SMED)

การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

Quick Changeover or Single Minute Exchange of Die (SMED)

วิทยากรอาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistic กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

หลักการและเหตุผล 

        Single Minute Exchange of Die (SMED) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Quick Changeover เป็นหลักการเพื่อการลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นสินค้าหรือการ Setup เครื่องจักรในระหว่างการผลิตให้สามารถใช้เวลาที่สั้นหรือเร็วที่สุด เพื่อสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วยการลดระยะเวลาการผลิตลงจากการที่ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งเครื่องจักรบ่อย ๆ หรือเป็นเวลานาน ๆ ด้วยวิธีการดังกล่าวยังช่วยให้สามารถลดปริมาณของเสีย (Defects) ที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งหรือปรับแต่งเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรุ่นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อยลง ลดการรอคอยสินค้าของลูกค้า รวมถึงสามารถลดเวลาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการผลิตสินค้า และผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตสินค้าได้ครบและส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานการผลิตยุคใหม่ ด้านการลดระยะเวลาการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

2. สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถเพิ่มคุณภาพสินค้าให้มากขึ้นและการบริการได้เร็วขึ้น ลดของเสีย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4. สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น

5. เป็นกลยุทธ์ในการทำงานผลิตในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้รวดเร็วขึ้น

หัวข้อและกำหนดการอบรม

เวลา 9.00 -10.30 น.

- ความหมายและแนวความคิดของ Quick Changeover หรือ SMED วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ

- หลักการที่สำคัญของ Quick Changeover หรือ SMED

- การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Quick Changeover หรือ SMED       

พัก 15 นาที

เวลา 10.45-12.00 น. 

- ขั้นตอนหลักของกระบวนการ Quick Changeover หรือ SMED

- การแยกงานติดตั้งเป็นงานภายใน (Internal Setup) และงานภายนอก (External Setup)

- การแปลงงานติดตั้งภายในให้เป็นงานติดตั้งภายนอก

พัก 1 ชั่วโมง

เวลา 13.00-14.30 น.

- เทคนิคการลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นให้สำเร็จอย่างยั่งยืน

- หลักการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (Standardize Work)

พัก 15 นาที

เวลา 14.45-16.00 น. 

- การทำ Kaizen เพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่น  

- การประเมินประสิทธิภาพของการลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต     

- กรณีศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


17 เมษายน 2567

ผู้ชม 113 ครั้ง

Engine by shopup.com