โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร Unlock the management skills for new leadership "ปลดล็อกทักษะการบริหารสำหรับผู้นำยุคใหม่"

" Unlock the management skills for new leadership "
"ปลดล็อกทักษะการบริหารสำหรับผู้นำยุคใหม่"


วิทยากร : อาจารย์ศุภกร บุญเจือ (อ.โทนี่)
Certified Silva Method Instructor in Thailand
มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น IBM , Schneider Electric , Huawei Technologies,
Veeam software , Zendesk, Infobip เป็นระยะเวลา 20 ปี ในตำแหน่งพนักงานขาย และผู้บริหารด้านการขาย

วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การทำความเข้าใจแนวคิดความเป็นผู้นำ: พัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นผู้นำ บทบาท และความรับผิดชอบภายในบริบทขององค์กร
• การระบุรูปแบบความเป็นผู้นำ: ระบุรูปแบบความเป็นผู้นำส่วนบุคคล และเรียนรู้วิธีปรับแนวทางความเป็นผู้นำตามความต้องการของสถานการณ์และทีมงาน
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: พัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมถึงการฟังอย่างกระตือรือร้น การสื่อสารที่กล้าแสดงออก และความเห็นอกเห็นใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีมและผู้บริหาร
• การสร้างทีมและการทำงานร่วมกัน: มีกลยุทธ์สำหรับการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน แก้ไขข้อขัดแย้ง และสร้างวัฒนธรรมทีมเชิงบวกที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและการมีส่วนร่วม

การตัดสินใจและการแก้ปัญหา: เรียนรู้แบบจำลองการตัดสินใจ เทคนิคการแก้ปัญหา และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ: พัฒนาทักษะการบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาความเป็นผู้นำและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: สร้างแผนพัฒนาส่วนบุคคล รับคำติชม และมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเติบโต และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำ
• การวางแผนปฏิบัติการ: พัฒนาแผนปฏิบัติการตามการเรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อใช้ทักษะความเป็นผู้นำ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวก และมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

มีการให้การบ้าน Assignment หลังจบการเรียนในแต่ละวันเพื่อจะวัดผลได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา และนำไปปฎิบัติได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงการทำ follow up class หนึ่งครั้งหลังจากจบการฝึกอบรมเนื้อหาไปด้วย

หัวข้อการอบรม
Day1:
บทที่ 1: Mindset ที่ถูกต้องของผู้นำ และผู้จัดการ

• ภาพรวมของการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้นำทีมงาน
• Growth Mindset ของการเป็นผู้นำมีอะไรบ้าง
• 3 ประเภทของผู้นำ (authoritarian, democratic, laissez-faire) และการนำไปใช้
• 10 คำแนะนำผู้จัดการมือใหม่
• Brainstorm and Workshop การเป็นผู้จัดการมือใหม่

บทที่ 2: Communication การสื่อสารให้ตรงใจ และโดนใจกับผู้อื่น
• วิธีการฟังอย่างกระตือรือร้น (active listening) เพื่อจับประเด็นของอีกฝ่ายระหว่างการสื่อสาร
• 3 เทคนิคการ pitching idea and presentation
• ตัวอย่าง และการใช้ story telling เล่าเรื่อง เวลานำเสนอเรื่องราวต่อผู้อื่น
• Workshop and Role Play การนำเสนอไอเดีย pitching

บทที่ 3: Manage Team การบริหารทีม
• วิธีการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
• การให้คำแนะนำ ติชม Feedback
• 3 เทคนิคการ coaching ลูกทีมให้ได้ผล
• การลดความขัดแย้งของทีมงาน
• Workshop and Role Play การ coaching ลูกทีม
• ทบทวนเนื้อหาในวันที่ 1 และให้ assignment การบ้านทำก่อนเรียนในวันที่ 2

Day2:
บทที่ 4: Decision Making การตัดสินใจ
• เทคนิคการตัดสินใจสำหรับผู้นำ
• 3 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (root cause analysis, brainstorming, decision matrices)
• การจัดการความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
• เทคนิคการใช้ความสงบ กับสมาธิ ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา
• Workshop and Role Play การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

บทที่ 5: Time management การบริหารจัดการเรื่องเวลา
• 3 หลักการในการบริหารเวลาสำหรับผู้นำ
• เทคนิคในการจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงาน
• วิธีการมอบหมายงานไปยังลูกทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้จัดการ
• Workshop and Role Play การบริหารเวลา และการมอบหมายงานให้กับลูกทีม

บทที่ 6: Improvement การปรับปรุงและพัฒนา
• ความสำคัญของการปรับปรุง พัฒนา เรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้จัดการ
• เทคนิคการสร้างเป้าหมาย และแผนการพัฒนาตัวเองส่วนบุคคลสำหรับการเติบโต
• แนะนำระบบการประเมินผลที่ใช้กับตัวเองได้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อเนื่อง
• Brainstorm and Workshop and การประเมินผลตัวเอง และแผนการพัฒนา

บทที่ 7: บทสรุป และแนวทางการปฎิบัติ
• บทสรุปทักษะ 6 อย่างสำหรับการเป็นผู้จัดการยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
• หลุมพลาง 10 อย่างที่ควรระวังสำหรับการเป็นผู้จัดการ
• การนำไปปฎิบัติ และ assignment สำหรับครั้งต่อไป

Day3: (แนะนำว่าควรจัดหลังวันที่ 2 ภายใน 30 วัน)
การทบทวนเนื้อหา และการ Follow up แบบ online meeting 2 hours
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของผู้เรียนหลังจากฝึกอบรม
• ทบทวนเนื้อหา ทักษะ6 อย่างสำหรับการเป็นผู้จัดการยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
• ยกกรณีศึกษา ตัวอย่าง จากผู้เรียนหลังจากนำไปปฎิบัติ
• ถาม ตอบ และพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
• หลักปฎิบัติหลังจากนี้เพื่อปรับปรุง พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

รูปแบบการเรียนรู้
• 40% วิทยากรนำเสนอ และยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
• 60% กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น Group workshop, Brainstorm and Role play

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 

 


18 เมษายน 2567

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com