โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

อบรม In house หลักสูตร New Strategic Analysis and Implementation: Driving Business Excellence" การวิเคราะห์กลยุทธ์ในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดความเป็นเลิศ ทางธุรกิจ"

"New Strategic Analysis and Implementation: Driving Business Excellence"
"การวิเคราะห์กลยุทธ์ในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดความเป็นเลิศทางธุรกิจ"


วิทยากร : อาจารย์ศุภกร บุญเจือ (อ.โทนี่)
Certified Silva Method Instructor in Thailand
มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น IBM , Schneider Electric , Huawei Technologies,
Veeam software , Zendesk, Infobip เป็นระยะเวลา 20 ปี ในตำแหน่งพนักงานขาย และผู้บริหารด้านการขาย

วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
• เข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจ
• เรียนรู้กรอบการทำงานและเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร
• พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีหลักการเพื่อประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
• เข้าใจถึงกระบวนการ และการใช้งาน AI (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจ
• วิทยากรให้ตัวอย่าง กรณีศึกษาจริงของธุรกิจที่ล้มเหลว และประสบความสำเร็จในเรื่องการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
• วิทยากรให้ตัวอย่างแผนธุรกิจ (business plan) เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนแผนธุรกิจตามการเรียนรู้ในหลักสูตร และออกมานำเสนอ
• ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการนำไปปฏิบัติกับสถานการณ์ทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง
• ได้รู้วิธีการติดตามผล และประเมินการใช้งานของกลยุทธ์ จากดัชนีชี้วัด (KPI)
• มีการให้การบ้าน Assignment หลังจบการเรียนเพื่อจะวัดผลได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา และจะนำไปปฎิบัติได้อย่างไรบ้างรวมถึงการทำ follow up class หนึ่งครั้งหลังจากจบการฝึกอบรมเนื้อหาไปด้วย

เนื้อหาของการฝึกอบรม
Day1
เกริ่นนำ ภาพรวมของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และบทบาทในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจ ความสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อธิบายถึง Model 4 ขั้นตอน กระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การนำไปใช้ การติดตาม และประเมินผล

บทที่ 1: Strategic Analysis การวิเคราะห์กลยุทธ์
• ภาพรวมของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และความสำคัญในธุรกิจ
• การวิเคราะห์ภายในและภายนอก: SWOT , Five Forces ของ Porter
• การระบุประเด็น และโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้งาน AI (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจ
• ตัวอย่างของการวิเคราะห์กลยุทธ์จากบริษัทระดับโลก
• Brainstorm and Workshop การวิเคราะห์ภายในและภายนอก

บทที่ 2: Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์
• การกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
• ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายที่มักจะเจอ
• โครงสร้างของการเขียนแผนธุรกิจ (business plan)
• ตัวอย่างของการแผนธุรกิจจากบริษัทในไทย และบริษัทระดับโลก
• Workshop and Role Play การนำเสนอแผนธุรกิจเบื้องต้น

บทที่ 3: Strategy Implementation การนำกลยุทธ์ไปใช้
• การแปลงแผนกลยุทธ์ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
• ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล
• การจัดทรัพยากร และความสามารถขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
• กรณีศึกษาของการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้
• Brainstorm and Workshop การนำไปใช้ และวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ

บทที่ 4: Monitoring and Evaluation การติดตาม และการวัดผลแผนกลยุทธ์
• ติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์
• การประเมินประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และตัวชี้วัด
• ทำการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ตามคำติชม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
• กรณีศึกษาของการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้
• Workshop and Role Play การประเมินประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้

ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ให้การบ้าน assignment เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพื่อนำเสนอแ ละการอภิปรายผลการวิเคราะห์วันที่จะมีการ follow up training ครั้งต่อไป

Day2: (แนะนำว่าควรจัดหลังวันที่ 1 ภายใน 30 วัน)
การทบทวนเนื้อหา และการ Follow up viz online meeting
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของผู้เรียนหลังจากฝึกอบรม
• ทบทวนเนื้อหา 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ และการนำไปใช้
• ยกกรณีศึกษา ตัวอย่าง จากผู้เรียนหลังจากนำไปปฎิบัติจริงแล้ว
• ถาม ตอบ และพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
• หลักปฏิบัติหลังจากนี้เพื่อปรับปรุง พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

รูปแบบการเรียนรู้
• 40% วิทยากรนำเสนอ และยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
• 60% กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น Group workshop, Brainstorm and Role play

ระยะเวลาฝึกอบรม
วันที่หนึ่ง ฝึกอบรม 1 วัน On-site (09.00 - 16.00 น.)
เบรกเช้า : 10.30 - 10.45 น. พักกลางวัน : 12.00-13.00 น. เบรกบ่าย : 14.30-14.45 น.
วันที่สอง Follow up via online meeting 2 hours ควรจัดหลังวันที่สอง ภายใน 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


09 เมษายน 2567

ผู้ชม 94 ครั้ง

Engine by shopup.com