โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ
(Job Re-design with JD & JA)

วัตถุประสงค์

1. สามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการจัดทำ Job Re-design, Job Analysis และ Job Description ได้

2. สามารถออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป้าหมาย (KPIs / OKRs) กลยุทธ์ (Strategy) และธุรกิจ (Business) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

3. เสริมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของงาน (Job Analysis) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

4. สามารถออกแบบ/ทบทวนฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับการวิเคราะห์งาน K-E-P-B-C 

5. สามารถจัดทำ Modern Job Description ยุคใหม่ที่มี Competency และมี KPI สอดคล้องกับ Job Re-design ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเดียวกัน ลดการเกี่ยงงานและความขัดแย้งในการทำงาน 

7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี KPI และ Job Competency เหมาะสมกับงาน บทบาทหน้าที่ การเปลี่ยนแปลง และธุรกิจ 

หัวข้อการบรรยาย

ส่วนที่  1  :  ขั้นตอนการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร (Job Re-design Process)

 • ขั้นตอนการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร
  (Job Re-design Process)
 • เครื่องมือการจัดการในการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ (Function Matrix)
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ (Function Matrix)

ส่วนที่  2  :  การออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ด้วย Function Matrix (Job Re-design)

 • 3 ขั้นตอนสำคัญในการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ของหน่วยงาน (Function Matrix)
  ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร
 • 4 แหล่งข้อมูลในการออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงาน
 • การนำข้อมูลใน Function Matrix มาจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน (Job Description) 

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์ข้อมูลของงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (Job Analysis in accordance with Change)

 • K-E-P-B-C ข้อมูลของงานที่ผู้บริหารและ HR ต้องวิเคราะห์

ส่วนที่  4  :  การออกแบบ Modern Job Description ให้สอดคล้องกับ Job Analysis 

 • การออกแบบและจัดทำ Modern JD ที่มี KPI และ Job Competency ให้สอดคล้องกับ K-E-P-B-C  
 • แนวทางการนำข้อมูลจาก Job Analysis มาจัดทำ JD แบบง่ายๆ
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม JD Version 4.0 ที่วิเคราะห์ข้อมูลของงานสอดคล้องกับ Job Re-design
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ/ทบทวนฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง 

ส่วนที่  5  :  การจัดทำ Job Description ยุคใหม่ที่มี KPI และ Competency สอดคล้องกับ Job Re-design 

 • เทคนิคการกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดงานใน Job Description ให้เชื่อมโยงกับ Job Re-design
 • ตัวอย่างที่ 3 : การกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดงาน ด้วยพฤติกรรมการทำงานใน Modern JD
 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Job KPIs ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน  
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job KPIs ของตำแหน่งงานใน JD            
 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Job Competency ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานและตัวชี้วัดผลงาน         
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานและ Job KPIs  

ส่วนที่  6  :  การนำ Job Description ไปใช้ในระบบ HRM & HRD

 • ตัวอย่างที่ 4 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
 • ตัวอย่างที่ 5 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดค่าจ้าง
 • ตัวอย่างที่ 6 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ Training Road Map, Skill Matrix และ IDP
 • ตัวอย่างที่ 7 : การนำ Modern JD ไปใช้ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 /  IATF 16949:2009
 • ตัวอย่างที่ 8 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
 • ตัวอย่างที่ 9 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการจัดทำ Career Path และ Succession Plan 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


17 เมษายน 2567

ผู้ชม 187 ครั้ง

Engine by shopup.com