โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit)

" การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ

(ISO 9001:2015 Internal Audit) "


วิทยากร: อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยท่านในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขัน

การที่หลายๆ องค์กรได้มีการนำเอามาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดแนวทางของมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอนั้น การตรวจประเมินภายในถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้องค์กร ได้ทราบถึงระดับของความมีประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ดังนั้น การวางแผนในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในให้มีความสามารถ มีความเข้าใจในการตรวจประเมินอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรต้องให้ความสำคัญและทำการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทเพื่อให้มีผู้ตรวจประเมินภายในที่มีคุณภาพ มีความสามารถและมีจำนวนที่เพียงต่อการปฎิบัติงานตรวจประเมินดังนั้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบหลักการและแนวทางในการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 9001

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินภายใน และแก้ไข/ปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้เพื่อนำมาพัฒนาระบบคุณภาพในองค์กรให้ดีขึ้น

2. ได้รู้ถึงวิธีการเตรียมขั้นตอนการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าอบรม

          เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ และทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การดำเนินงาน การรักษา การกำกับดูแลและการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

หัวข้ออบรม

1. ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 กับการตรวจประเมิน

2. กระบวนการในการตรวจประเมิน

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน

4. การเตรียมการในการตรวจประเมิน

5. การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

6. การจัดทำเอกสาร Checklist

7. การดำเนินการตรวจประเมิน

8. การรายงานผลและการแก้ไขปัญหา

9. การปิดสรุปปัญหา รักษามาตรฐาน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop   -  จัดทำรายการตรวจประเมิน  (CHECKLIST)

                    -  จัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินหรือตามความเหมาะสม

10. สรุป/ถามตอบ

วิธีดำเนินการฝึกอบรม

  • บรรยายทฤษฎีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • ฝึกปฏิบัติ
  • ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


23 เมษายน 2567

ผู้ชม 105 ครั้ง

Engine by shopup.com