โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน  IATF 16949:2016 
(IATF 16949:2016 Internal Quality Auditing  and Practice)

 

วิทยากร: อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์

 

หลักการและเหตุผล

             International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016 เป็นข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมาแทนที่ข้อกำหนดเดิมคือ ISO/TS16949:2009 ประกาศเมื่อวันที่ 1 October 2016 เป็นฉบับที่ 1st Edition ซึ่งได้มีการแยกข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียวไม่ได้รวมข้อกำหนดISO9001:2015 ไปด้วยแต่องค์กรต้องปฏิบัติตาม ISO9001:2015 ด้วย

           การที่จะเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทั้งองค์กรตนเอง และ ผู้ส่งมอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IAFT16949 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ หากทำได้ดี กิจกรรมทั้งสอง จะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

             หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจได้ถึงขั้นตอนในการตรวจประเมินตามมาตรฐานIATF 16949:2016 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับองค์กรและปรับปรุงระบบให้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางที่ชัดเจนและมีความรู้และเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินภายในบริษัท และสามารถกำหนดวิธีการตรวจให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 และข้อกำหนดของลูกค้า ( CSRs)ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถตามมาตรฐาน IAFT16949

2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตาม มาตรฐาน IAFT16949

3. สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสูการนำระบบการตรวจติดตามภายในไปปฏิบัติ

4. ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคระหว่างการตรวจติดตามภายใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม

1. รับทราบและเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนด IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

2. สามารถเข้าใจได้ถึง กระบวนการตรวจตามระบบ IATF 16949:2016

3. ทราบแนวทางการตรวจเอกสารต่างๆ เช่น คุณภาพ, คู่มือคุณภาพ (Quality Manual), เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ (Document Procedures) คู่มือแนะนำการทำงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้สนับสนุนระบบ

4. ทราบแนวทางการตรวจเชิงกระบวนการ  การตรวจประเมินกระบวนการ การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์

5. ทราบแนวทางการตรวจประเมินตามไปพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1

1. สรุปเนื้อหาข้อกำหนด IATF 16949:2016

2. ทักษะ ความสามารถของ ผู้ตรวจติดตามระบบ IATF 16949:2016

3. เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ System Audit

4. เทคนิคการตรวจติดตามภายในกระบวนการผลิต Manufacturing process Audit

5. เทคนิคการตรวจติดตามภายในผลิตภัณฑ์ Product audit

วันที่ 2

1. วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติงานกับ กระบวนการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

2. การเตรียมรายการคำถามตาม IATF 16949:2016

3. การตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

4. เทคนิคการเขียนประเด็นปัญหาสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (CAR,PAR,OBS)

5. ติดตามปิดประเด็นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Follow up)

6. Q&A

 

วิธีดำเนินการฝึกอบรม

-  บรรยายทฤษฎีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง                                                   

-  ฝึกปฏิบัติ

- ตัวอย่างประกอบการบรรยาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

ตัวแทนฝ่ายบริหารทีม   ผู้ตรวจประเมินภายใน    คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ  และหัวหน้าแผนก รวมทั้งฝ่ายบริหาร

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน  ( 09:00-16:00 )

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


23 เมษายน 2567

ผู้ชม 114 ครั้ง

Engine by shopup.com