โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Environmental Management System)

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

(Environmental Management System)

วิทยากร: อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์

หลักการและเหตุผล
                 ISO 14001:2015  เป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Standard) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานหรือ International Organization for Standardization (ISO)  เพื่อหวังให้องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น การจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 จึงเป็นเรื่องที่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ควรที่จะดำเนินการจัดทำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  แก่องค์กรและหน่วยงาน และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม

1. เข้าใจความหมาย แนวคิด และหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. เข้าใจถึงภาพรวมและประโยชน์ของ Environmental Management System

3. เข้าใจถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กับ วงจร PDCA

 

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1 

1. การบริหารงานตามแนวคิด PDCA

2. ความสัมพันธ์แบบกระบวนการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

3. การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001:2015

4. บริบทขององค์กร

5. Leadership ความเป็นผู้นำ

6. Planning การวางแผน

7. Support สนับสนุน

8. Operation การปฏิบัติการ

9. Performance evaluation

10. Improvement การปรับปรุง

 

วันที่ 2

1. ลักษณะปัญหาและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

2. การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • Work Shop 1 การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. การประเมินระดับนัยสำคัญ

  • Work Shop2 การประเมินระดับนัยสำคัญ

4. มาตรการในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

5. สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

 

   - การฝึกปฏิบัติการ : เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001 ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับระบบการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตีความข้อกำหนดได้ดียิ่งขึ้น              

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
           ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการระบบ  และ ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

             


22 เมษายน 2567

ผู้ชม 79 ครั้ง

Engine by shopup.com