โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001 for EMR)

หลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

(ISO 14001 for EMR)

โดย

อาจารย์ ดร.พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          EMR หมายถึงผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามมาตรฐานสากล EMR จึงเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรอย่างยั่งยืน

EMR รวมถึงผู้ที่เป็น EMR มือใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนด ตลอดจนการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายข้อบังคับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Internal Audit) การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) รวมถึงการตรวจสอบรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าEMR มีความเป็นมืออาชีพสามารถขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 ให้อย่างสอดคล้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Impact การตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามมาตรฐานสากล 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. EMR กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติที่สำคัญของผู้รับตำแหน่งEMR 
 • หลักในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 

2. การแต่งตั้งEMR และคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การประกาศแต่งตั้ง "ตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม"(EMR) และแต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3. การจัดทำแผนงาน Environmental Management Plan ประจำปี 

 • หลักสำคัญในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี
 • ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Context of the Organization 
 • ข้อกำหนดที่ 5 ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุนต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 9 การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 • ข้อกำหนดที่ 10 การตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit 

   

4. การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting EMR กับการเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

 • EMR ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


22 เมษายน 2567

ผู้ชม 203 ครั้ง

Engine by shopup.com