โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (ISO Documents and Records Control)

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO

(ISO Documents and Records Control)

 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.พลกฤต  โสลาพากุล

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

           การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบมาตรฐานสากลทั่วไปและสำหรับองค์กรที่ดำเนินระบบตามมาตรฐานสากลในทุกระบบ ตั้งแต่การจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือในการดำเนินงานในแต่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องในการดำเนินการด้านเอกสาร

          การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ISO ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น เจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมเอกสารที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านเอกสารในระบบมาตรฐานขององค์กร

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001,ISO14001,IATF16949,ISO 45001 เป็นต้น   

 2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ทําไมต้องควบคุมเอกสารและบันทึกสําหรับระบบคุณภาพ

 • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตาม ISO
 • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตาม ISO​ 

2. การชี้บ่งเอกสารระบบคุณภาพ

 • การจัดทำ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้ "ใบขอดำเนินการเอกสาร"
 • เอกสารควบคุมจะประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"
 • เอกสารที่ไม่ควบคุม เช่น เอกสารภายนอก จะไม่ประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"
 • เอกสารที่ยกเลิก เช่น เอกสารภายนอก เอกสารที่จะส่งไปภายนอกจะประทับตรา "เอกสาร สําเนาฉบับไม่ควบคุม"

3. การควบคุมเอกสาร

 • การอนุมัติเอกสาร ก่อนนําไปใช้งาน การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
 • การแสดงสถานะปัจจุบันองการ ปรับปรุงเอกสาร การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงานเอกสารต้องอ่านง่าย และสามารถนํามาใช้ได้โดยสะดวก
 • การชี้บ่งและควบคุมการแจกจ่าย เอกสารที่ได้รับมา จากภายนอก ที่มีความจําเป็นในการวางแผนและดําเนินงาน ต่อระบบคุณภาพขององค์กร
 • การป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัย

4. การควบคุมการบันทึก

 • การจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน (Documented Procedure ) เรื่อง การควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • การจัดเก็บ การนํามาใช้ การกําหนดอายุการจัดเก็บ การป้องกันการเสียหาย และการกำหนดวิธีการทําลายเอกสาร บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนํามาใช้ได้ โดยสะดวก

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร หัวหน้างาน ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบเอกสารการจัดการตามมาตรฐาน ISO

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


23 เมษายน 2567

ผู้ชม 88 ครั้ง

Engine by shopup.com