โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล

 

วิทยากร: อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์

 

เหตุผลแห่งหลักการ

                ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้หลายประเทศได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาใช้บังคับ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการวิชาการ (TC) ได้มีการพัฒนามาตรฐานสากลเช่น  ISO 45001 เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจถึงเหตุและผลของการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความละเลยต่อการปฏิบัติทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆขึ้นมามากมาย การสร้าง“จิตสำนึกและความตระหนัก” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้สภาพปัญหาด้านความปลอดภัย และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

เนื้อหาวิชา

 09.00-16.30 น.     - อุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้น

                              - ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ

                             - วิดีทัศน์ความปลอดภัยในงาน

                              - KYT คืออะไร

                                 * R1 การสำรวจเพื่อหาอันตราย

                                 * R2 การวิเคราะห์และให้น้ำหนักความสำคัญ

                                 * R3 การกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม

                                 * 4R การตัดสินใจเลือกมาตรการ

                            - การเขียนข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย (+ Workshop )

                            - นำเสนอแนวทางปรับปรุง

                            - Q&A

วิธีการอบรม

1. บรรยายให้แนวคิด / หลักการ / วิธีการเพื่อประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง

2. Case Study / Work Shop / VDO / กิจกรรมกลุ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


23 เมษายน 2567

ผู้ชม 63 ครั้ง

Engine by shopup.com