โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Optimizing Factory Layout for Efficiency Management

 

วิทยากร :  อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม MBA Logistics Management

 

หลักการและเหตุผล

   การวางผังและการจัดการสายการผลิตที่ดีเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความสูญเปล่าและของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาการผลิตลงอย่างได้ผล ช่วยลดภาระการลงทุนด้านการผลิตและเพิ่มผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ การวางผังสายการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถประเมินความสามารถในการผลิตได้อย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลา รวมถึงด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผลิต ช่วยลดพื้นที่และจำนวนพนักงานการผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนางานด้านการผลิตและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ลดปริมาณสินค้าคงคลังวัตถุดิบ ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหา และเพิ่มคุณค่าในตัวสินค้าที่ผลิตขึ้นได้ เพื่อส่งมอบได้ครบถ้วนและทันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้

จุดประสงค์

1. เพิ่มความรวดเร็วในการไหลของสินค้าในสายการผลิตได้

2. สามารถจดบันทึกข้อมูลเพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ตัดสินใจในการผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3. เพิ่มพื้นที่การผลิตได้ และลดระยะทางการเคลื่อนที่ของสินค้าระหว่างการผลิตลง

4. เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการผลิตได้ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

5. ประยุกต์ผลการวิเคราะห์เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังลงได้ รวมถึงทำให้ต้นทุนการถือครองสินค้าลดลงอย่างเหมาะสม

6. ลดต้นทุนการผลิตได้ เพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาการผลิตและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าที่ผลิตให้มากขึ้นได้

7. สามารถวิเคราะห์จำนวนพนักงานผลิตได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม เวลา 09.00-16.00 น.

เวลา 09.00-10.30 น.

  • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปัจจัยหลักที่สำคัญในการวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

     พัก 15 นาที

10.45-12.00 น.

  • คุณลักษณะที่ดีของการวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รูปแบบที่ดีของการวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

พักทานอาหารกลางวัน 1 ชม.

13.00-14.30 น.

  • ขั้นตอนของการวางผังและจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อมูลการผลิตที่สำคัญและการจดบันทึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพสายการผลิต

พัก 15 นาที

14.45-16.00 น.

  • การประเมินประสิทธิภาพของการวางผังและจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการวางผังและจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ Workshop (Option)

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน / ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร และผู้บริหารฝ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


03 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 51 ครั้ง

Engine by shopup.com