โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ

(Purchasing & Supplier Management)

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์

หลักการและเหตุผล

      การบริหารงานจัดซื้อ หมายถึงการจัดการกระบวนการเพื่อให้ได้สินค้าและการบริการที่ต้องการจากคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งด้านต้นทุนและความเหมาะสม การบริหารงานจัดซื้อที่ดีคือการจัดซื้อสินค้าแบบถูกสถานที่ ถูกเวลา คุณภาพที่ถูกต้อง ด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้

     การบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการสินค้าของลูกค้ามากขึ้น เช่น ฝ่ายผลิตจะสามารถผลิตสินค้าได้ทันและส่งมอบได้ตรงเวลามากขึ้น ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังของฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ และยังเพิ่มความมั่นใจให้ฝ่ายการขายและการตลาดในการทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นความต้องการสินค้าของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นอีกด้วย

     การบริหารจัดการซัพพลายเออร์คือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเหมาะสม ด้วยการสร้างเครือข่ายและมาตรฐานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเลิศ และเพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน รวมถึงการสร้างกระบวนการร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ดีให้มากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหรือเกิดความผิดพลาด ลดต้นทุนการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจให้กับทุกซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถบริหารงานจัดซื้อสินค้าและการบริการได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

2. เพื่อให้มีสินค้าและการบริการตามชนิดและปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ

3. เพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อลดปัญหา ลดความผิดพลาด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและซัพพลายเออร์

5. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างผลประกอบการขององค์กรได้มากขึ้น

6. สร้างกระบวนการที่มีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับซัพพลายเออร์

หัวข้อการอบรม

1. การบริหารงานจัดซื้อคืออะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ (Purchasing Management Efficiency Benefits)

2. ขั้นตอนของการบริหารงานจัดซื้อที่เหมาะสม (Purchasing Management Steps)

3. การหาแหล่งของสินค้าเพื่อการจัดซื้อสินค้าที่เหมาะสม (Identifying Potential Supplier)

4. การประเมินและเปรียบเทียบแหล่งที่มาของสินค้า (Researching and Comparing)

5. การเจรจาต่อรองด้านราคา (Negotiating Prices)

6. การบริหารจัดการคำสั่งซื้อสินค้า (Order Management)

7. การติดตามระยะเวลาการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Tracking Delivery Times)

8. การควบคุมการรับมอบสินค้าจากคู่ค้าที่เหมาะสม (Monitoring Receipt of Goods)

9. ชนิดและรูปแบบของกระบวนการชำระเงิน (Payment Processing)

10. การบริหารจัดการซัพพลายเออร์คืออะไร ความสำคัญ ประโยชน์ (What’s Supplier Mgt)

11. ปัจจัยที่สำคัญของการบริหารจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Key Factor of Supplier Mgt)

12. ขั้นตอนการบริหารจัดการซัพพลายเออร์แบบมืออาชีพ (Steps of Supplier Mgt)

13. การประเมินคุณภาพซัพพลายเออร์ (Supplier Evaluation)

14. กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารจัดการซัพพลายเออร์แบบมืออาชีพ (Strategies of Supplier Mgt)

ระยะเวลาอบรม           1 วัน เวลาอบรมจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, การให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา, Workshop (Option)

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายจัดซื้อ วางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย-การตลาด และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


14 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 43 ครั้ง

Engine by shopup.com