โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการและการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการและการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

Effective Customer Service & Negotiation

 

วิทยากร  อาจารย์เบญจวรรณ  ฉายแสง  

 

หลักการและเหตุผล

ภายใต้การแข่งของยุคดิจิทัล ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเติบโตขององค์กร  คือการมีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนปัจจัยที่มีผลให้เกิดความยั่งยืน คือ  ความผูกพันต่อสินค้าและบริการจากลูกค้า มี“ความประทับใจ และพึงพอใจในสินค้าและบริการ ”  ดังนั้นทักษะสำคัญที่องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะ คือการมี  Service Mind (การบริการด้วยใจ)  ซึ่งแน่นอนว่า หากลูกค้าหรือคู่ค้าได้รับ ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ และพลังแห่งการสื่อสารเชิงบวก และอีกทักษะที่สำคัญคือ การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญ   

และหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมและยกระดับการทำงานที่ต้องให้บริการและใช้การสื่อสารเป็นกลไกลให้เกิดความสำเร็จ โดยสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่ ระดับ Mindset ,สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริการทั้งใน  และนอกองค์กร ที่สำคัญคือเสริมสร้างความรู้ ทักษะการบริการและการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองที่ทรงประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและการทำงานอย่างสร้างสรรค์และนำส่งผลงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมไปถึงองค์กรมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของ Service Mind (การบริการด้วยใจ)

2. เปิดมุมมองและทัศนคติ (Mindset) เพื่อยกระดับการบริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เทคนิคการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ทรงประสิทธิภาพ

4. ฝึกทักษะและเรียนรู้พฤติกรรมการสื่อสารและการบริการที่เหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีแนวคิด มุมมอง และทัศนคติที่ดี ต่อตัวเอง ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน องค์กร

2. สามารถสื่อสารและให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว ตรงจุด

3. มีเทคนิคและแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการบริการและสร้างความประทับให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างการบริการได้อย่างมืออาชีพ

5. องค์กรได้รับผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการสื่อสาร การบริการที่ เป็นเลิศ

เนื้อหาหลัก    ( 1 วัน )

1. กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ

2. วิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

 • ลูกค้าภายใน
 • ลูกค้าภายใน

3. การพัฒนา Mindset ของงานและบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการ

4. เปิดมุมมองและทัศนคติต่อตนเอง ลูกค้า  (DISC) เพื่อการสื่อสารและการให้บริการที่เหมาะสม

5. เทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลัง

 • สิ่งที่ทรงพลังในองค์ประกอบของการสื่อสาร
 • ทักษะสำคัญในการสื่อสาร
 • การฟัง
 • การพูด
 • ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการสื่อสาร (อารมณ์ การคิดวิเคราะห์ ข้อมูล)
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • เป้าหมายของการการเจรจาต่อรอง
 • 7 trip เทคนิคสำคัญของการเจรจาต่อรอง
 • Workshop ฝึกทักษะจาก Case study

6. สรุปและสะท้อนการเรียนรู้ ( รู้สึก เห็น เป็นต่อไป )

รูปแบบของการเรียนรู้

O การผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และการทำกิจกรรมควบคู่กันไป

O Accelerated/Adult Learning Style การเรียนรู้ผ่านการบรรยายและกิจกรรมที่หลากหลาย

O Learning through Questions การเรียนรู้ผ่านคำถาม

O กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม

O Brain Storming การระดมสมอง

O Group Discussion & Presentation การอภิปรายและการนำเสนอ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   ผู้ปฏิบัติด้านการบริการ  ฝ่ายขาย  บุคลากรในองค์กร                                                    

ระยะเวลาอบรม                     1 วัน 

หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 


02 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 28 ครั้ง

Engine by shopup.com