โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การหยั่งรู้อันตรายด้วยเทคนิค KYT เพื่อความปลอดภัย

การหยั่งรู้อันตรายด้วยเทคนิค KYT เพื่อความปลอดภัย

 

วิทยากร: อาจารย์ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)

TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี

 

หลักการและเหตุผล

กิจกรรม KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย คือ กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เป็นกิจกรรมที่ฝึกการพยากรณ์อันตรายภายใต้แนวความคิดที่ว่าช่วยกันทำอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะการชี้นิ้ว และพูดย้ำ มีการ ฝึกอบรมทางด้านความรู้ และเทคนิค ความไวของประสาทสัมผัส ด้านอันตราย รวมไปถึงการมีสมาธิ และความกระตือรือร้น สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็นหนึ่ง  กิจกรรม KYT เน้นการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้พนักงานลงมือ ทำกันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังนั้น กิจกรรมนี้ จึงมีความสำคัญในการ สร้างวินัย ความสามัคคี ความกระตือรือร้น ให้เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม KYT เป็นการเตือนสติที่ก่อนปฏิบัติงานที่เกิดจากการผิดพลาดของคน เพราะในการทำงานอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ทุกวินาที ทุกนาที ทุกชัวโมง ไม่ได้กำหนดว่าจะเกิดกับใคร เกิดที่ไหน ผลเสียหาย การสูญเสียเป็นอย่างไร ไม่ทราบได้ KYT เป็นวิธีการของญี่ปุ่น ที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ลดเรื่องอุบัติเหตุเป็นอย่างมากแล้ว ยังสามารถเพิ่มผลผลิตในการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

2. เพื่อสร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงานโดยการตรวจดูความเรียบร้อยและความพร้อมของงานก่อนที่จะลงมือทำงานโดย KYT : Kiken Yoshi Training

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน และหาวิธีการควบคุมป้องกันด้วยตนเอง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงวิเคราะห์ KYT ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

 

หัวข้อสัมมนา

1. KYT คืออะไร , จุดประสงค์ของ KYT

2. แนวคิดพื้นฐานของ KYT กับการลดอุบัติเหตุ– เควายที 4 ขั้นตอน (4R – KYT)
* R1 การสำรวจเพื่อหาอันตราย
* R2 การวิเคราะห์และให้น้ำหนักความสำคัญ
* R3 การกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม
* 4R การตัดสินใจเลือกมาตรการ

3. เป้าหมายของกิจกรรม KYT

4. ระดับการใช้ KYT 3 ระดับ

5. การดำเนินกิจกรรม KYT เพื่อหยั่งรู้อันตราย

6. Workshop การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. Q&A

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 29 ครั้ง

Engine by shopup.com