โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่.....

หลักสูตร  เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่..

 

วิทยากร อาจารย์ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

 

หลักการและเหตุผล

            วิเคราะห์รากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซํ้าอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. สามารถเข้าใจแนวคิด การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 5G & Why Why Analysis และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analy5G & Why Why Analysis isได้

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ “ปัญหาและความผิดปกติและความผิดปกติและความผิดปกติ” เพื่อการลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ

  • ปัญหา สาเหตุ และอาการงานด้านคุณภาพ คืออะไร ?
  • คุณภาพ คืออะไร ? และมาตรฐานในกระบวนการผลิตคืออะไร ?
  • การจัดการงานด้านคุณภาพ” คืออะไร ?
  • สาเหตุ 5 ประการที่ทำให้เกิด “ของเสีย” (Defective of Quality)

2. ความสูญเปล่า 3 MUs ในกระบวนการทำงานหรือการผลิต (Muda , Muri , Mura)

3. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis

4. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)

  • Genba : สถานที่จริง
  • Genbutsu : ของจริง
  • Genchi : สถานการณ์จริง

5. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ

  • Genri : หลักการ/ทฤษฎี
  • Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์

6. การพิจารณาและการตัดสินใจที่ดีที่สุด

7. กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice)

8. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 22 ครั้ง

Engine by shopup.com