โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร ความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์และตรวจสอบบำรุงรักษา (Forklift Safety and Maintenance)

ความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์และตรวจสอบบำรุงรักษา

(Forklift Safety and Maintenance)

 

วิทยากร  อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

หลักการและเหตุผล

          รถโฟล์คลิฟท์คือเครื่องจักรที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอื่น ๆ จึงต้องมีความมั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ ผู้ที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานและการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างแท้จริงและยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ให้นานขึ้น ลดการหยุดเวลาการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ที่ไม่จำเป็น ช่วยลดความเสียหายของสภาพแวดล้อม และให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน

           การใช้รถโฟล์คลิฟท์ตามเป็นมาตฐานที่กำหนดไว้ และการวางแผนการบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานภายในคลังสินค้าลงได้ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการกำหนดขั้นตอนของความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างชัดเจนเป็นระบบ และการฝึกอบรมการใช้งานอย่างต่อเนื่องและการควบคุมอะไหล่อุปกรณ์ที่สำคัญในการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ที่ดี รวมถึงการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วและถูกต้องของฝ่ายซ่อมบำรุง และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย          

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย

2. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์อย่างชัดเจนเป็นระบบ

3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวพนักงานและสินทรัพย์ในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้า

4. เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถโพล์คลิฟท์ได้ยาวนานขึ้น ลดเวลาการหยุดใช้งานที่ไม่จำเป็นลงได้

5. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินงานภายในคลังสินค้าได้

หัวข้อการบรรยาย

1. การขับรถโฟล์คลิฟท์ให้ปลอดภัยคืออะไร จุดประสงค์ ความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับ

2. อะไรคือความไม่ปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์

3. ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ควรรู้และปฏิบัติตนอย่างไรจึงเกิดความปลอดภัย

4. การบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์คืออะไร จุดประสงค์ ประโยชน์ ใครสมควรเป็นผู้บำรุงรักษา

5. ขั้นตอนของการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

6. การวางแผนการซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์

7. เครื่องมือสำคัญและจำเป็นในการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

7. เทคนิคในการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ผู้เข้ารับฟังการอบรม     กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง-กลาง / หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย การให้คำปรึกษา แนะนำ  ร่วมอภิปราย Workshop (Option)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 21 ครั้ง

Engine by shopup.com