โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

(Total Productive Maintenance: TPM)

 

วิทยากร : อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

 

หลักการและเหตุผล   

Total Productive Maintenance หรือ TPM คือ รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  TPM เป็นปรัชญาหรือเครื่องมือในการบริหารการผลิต ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการนำไปใช้  โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กรที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า การลดและควบคุมต้นทุน การส่งมอบที่ตรงเวลา การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นการบำรุงรักษาในเชิงบริหารจัดการ (Maintenance Management) โดยการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบในลักษณะกิจกรรมกลุ่มย่อยผ่านกิจกรรมหลักทั้ง 8 หรือเรียกว่า TPM 8 Pillars ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีหน้าที่ มีลำดับ และมีระดับของการเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายทางเทคนิคร่วมกันอยู่ที่ Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่ต้องการการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุง

วัตถุประสงค์

1. ลดความสูญเสียของเวลาการหยุดเครื่องจักรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งตามแผนหรือนอกแผนซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ

4. เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

5. เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันตามที่ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่อง

6. สร้างคุณค่า (Values) ในกระบวนผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงการบริการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมและติดตามได้มากขึ้น

7. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในทุกระดับในการวางแผนติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

หัวข้อเนื้อหา   

1. ความรู้เบื่องต้น หลักการ ความหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของ TPM

2. 8 กิจกรรมหลักของการดำเนินการ TPM (8 เสาหลักของ TPM)

3. การวัดประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง (Maintenance Function)

4. แนวทางการดำเนินงานของการทำระบบ TPM และกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

5. การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)

6. สูตรการคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรผ่าน 3 ตัวแปรหลัก (Availability, Performance, Quality Yield)

7. ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ 6 ประการของเครื่องจักร (Six Big Losses)

8. การวัดค่าเวลาความสูญเสียของเครื่องจักร (Loss time Measurement Method)

9. แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและลดความสูญเสียของเครื่องจักร

10. เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำ TPM (5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, TQM, QC 7 Tools, Poka Yoke, A3 form)

11. กรณีศึกษาการทำ TPM ที่ประสบความสำเร็จ (Case Study)

ระยะเวลาอบรม           1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และ                           

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา  

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 25 ครั้ง

Engine by shopup.com