โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

HIPO TRAINING & CONSULTANCY CO., LTD.

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 086 318 3151  
อีเมล์: hipotraining@gmail.com 
Facebook : ฝึกอบรม สัมมนา HIPO Training ไฮโพ เทรนนิ่ง หลักสูตร

Youtube : hipotraining 
l
ine ID : @761mvknp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

   

หลักสูตรแนะนำ (สามารถจัดอบรม รูปแบบ In House Training ได้ทุกหลักสูตร 
1.หลักสูตร บริการ (Service Course) เช่น(ดูหลักสูตรทั้งหมด คลิก)
   1.1)  นักบริการยุคใหม่ ... สร้างความประทับใจไม่รู้สืม
   1.2)  การเป็นพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (Professional Call Center) 
   1.3)  สุดยอดพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptionist)
   1.4)  การบริหารการบริการบนพื้นฐาน CRM (Customer Relationship Management)
   1.5)  การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด CCM 
           (Customer Complaint Management) 
   1.6)  สุดยอดการบริหารจัดอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ในงานบริการ (Service Excellence with EQ) 
   1.7)  สุดยอดการบริการสุดประทับใจเหนือความควาดหวัง (Service Beyond Expectation)
   1.8)  เทคนิคการสร้างทัศนคติการบริการด้วยการบริการด้วยใจ (Service Attitude & Service Mind) 
   1.9)  การตลาดบริการ (Service Marketing) 
   1.10)สุดยอดการยกระดับการบริการขั้นสูง

2.หลักสตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course)(ดูหลักสูตรทั้งหมด คลิก)
   2.1)  สุดยอดทักษะหัวหน้างานและการเป็นผู้นำที่ชาญฉลาด 
(Excellenct Leadership)
   2.2)  Professional Training Officer and Train the Trainer

           (การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มืออาชีพ)
   2.3)  สร้างคน สร้างผลงาน ด้วยทักษะภาวะผู้นำ (People Management)
   2.4)  9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ 

           (Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)
   2.5)  ทักษะ เครื่องมือ และวิธีการจัดการของผู้จัดการ (Effective Managerial Skills)
   2.6)  จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้องอย่างได้ผล
           (Manegement & Motivation Psychology)
   2.7)  การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย (Sales Management)
   2.8)  เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขายเพื่อสร้างแรงจูงใจในงานขาย
   2.9)  ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
           (Analytical Sales Planning -Sales Road-mapping)
   2.10) สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู
           (Supervisors/ Managers: A Role Model)
   2.11) 
การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Management)

3.หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course)(ดูหลักสูตรทั้งหมดคลิก)
   3.1)  ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling Skills)
   3.2)  การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อการเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า
   3.3)  ทักษะการรับมือข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างได้ผล

           (Professional Negotiation and Handling Objection Skills)
   3.4)  การขายสินค้าอุตสาหกรรม (Professional Sales Engineer
   3.5)  ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling Skills to Close Sales) 
   3.6)  เทคนิคการนำเสนองานขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation for Sales)
   3.7)  เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย (Selling and Closing Skills)
   3.8)  หลักสูตร ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง
   3.9)  การตลาดยุค 5.0 (5G Marketing)
   3.10) เทคนิคการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียล
            (Marketing Communication via Online and Social Medias)
   3.11) Marketing for Non-Marketer (การตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด)

   3.12) การตลาด Branding, Marketing Tools and Strategy
   3.13) กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”

4.หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ (Thinking and other)(ดูหลักสูตรทั้งหมด คลิก)
   4.1)  เปลี่ยนความคิด...เพื่อพิชิตความสำเร็จ (Mindset Change to Success)
   4.2)  การคิดเชิงรุกเพื่อพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Proactive Thinking)
   4.3)  การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อบริหารจัดการอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
           (Mindset Change To EQ Management)
   4.4)  ทักษะการพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
   4.4)  การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอย่างมืออาชีพ
   4.5)  เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
   4.6)  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Professional Time Managemet)
   4.7)  การวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (Planning and Organizing)
   4.8)  เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 
   4.9)  การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
           (Communication and Coordinator)
   4.10) การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ

   4.11) Finance for Non – finance 

 5.หลักสูตร จัดซื้อ คลังสินค้า อุตสาหกรรมการผลิต  ขนส่ง(ดูหลักสูตรทั้งหมด คลิก)
   
5.1) เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

    5.2) เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Material Requirements Planning)
    5.3) วิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น
    5.4) การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว SMED (Single Minute Exchange of Die)
    5.5) การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
    5.6) การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Procurement)
    5.7) การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen for Continuous Improvement)
    5.8) การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance / Condition-Based Maintenance)
    5.9) การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

6.หลักสูตร ด้านทรัพยากรบุคคล HR (ดูหลักสูตรทั้งหมด คลิก)
 
 
 6.1) สุดยอดกลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร

    6.2) เทคนิคการทำ TRAINING ROADMAP & IDP BASED ON COMPETENCY
    6.3) เทคนิคการใช้งาน Excel สำหรับ HR (Microsoft Excel Techniques for HR)
    6.4) เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior
    6.5) การจัดทำ Smart JD อย่างมีประสิทธิภาพ
    6.6) ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก Proactive for HRM & HRD Skill
    6.7) การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

7. หลักสูตรด้านมาตรฐาน ISO การตรวจติดตามภายใน บริหารจัดการด้าน IATF
    7.1) การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015
           (Document control ISO 9001:2015)
   
7.2) การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit)
    7.3) เทคนิคการประยุกต์ใช้ Automotive Core Tools ภาคปฏิบัติ
           (APQP & Control, PPAP, FMEA, MSA, SPC)
    7.4) การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน  IATF 16949:2016 
    7.5) ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com