โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
หลักสูตร First Step Salesperson
การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

31 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 561 ผู้ชม

หลักสูตร First Step Salesperson
รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้!!

  PRINCIPLES
      การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

     หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการขายครบขั้นตอน การวิเคราะห์ลูกค้าที่หลากหลาย การเปิดใจลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การตอบคำถามและข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองอันนำไปสู่การปิดการขายอย่างได้ผล
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

AREAS OF STUDY
  1. ทำไม .. ต้องขายสินค้า ????
  2. เปลี่ยนทัศนคติมุมมอง นักบริการ ให้เป็น มุมมองคนขาย
    • เพื่อองค์กร
    • เพื่อตัวเราเอง
  3. บทบาทหน้าที่ในงานขาย
  4. การเรียนรู้ และ เข้าใจ ผลิตภัณฑ์ ที่จะขายอย่างชัดเจน
  5. การสร้างความกล้าในการขาย...... สิ่งนี้สำคัญยิ่ง
  6. จุดเริ่มต้น .........การหาจังหวะ และ โอกาสในงานขาย
  7. เรียนรู้ 5 ขั้นตอนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ...สำหรับพนักงานขายมือใหม่

    • การเตรียมตัวก่อนเริ่มการขาย
    • การเปิดการขายด้วยการเปิดใจลูกค้า
    • การแนะนำสินค้า
    • เทคนิคการปิดการขาย
    • การติดตามผลและการส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  8. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย 1
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
  9. การตอบคำถามลูกค้า อย่างกระจ่างชัด
  10. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานขาย
  11. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย 2
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
  12. เสริมพิเศษ ..บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย
  13. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับงานขาย

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 

Engine by shopup.com