โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
หลักสูตร Professional Telesales
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ (Telesales) หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์

31 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 476 ผู้ชม

หลักสูตร Professional Telesales
(สุดยอดพนักงานขายทางโทรศัพท์)

 
PRINCIPLES
      หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ (Telesales) หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างยอดขาย และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านยอดขายและการสร้างความพอใจให้ลูกค้า

 
AREAS OF STUDY

  1. ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
  2. ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายและการบริการทางโทรศัพท์
 4. เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจทางโทรศัพท์ - รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิด ๆ
  5. กิจกรรม “บริการกระชับมิตรผ่านโทรศัพท์”
  6. เทคนิคการขายให้น่าสนใจจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง
  7. เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อขายและให้บริการอย่างมัดใจลูกค้า
  8. เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า
  9. มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ
  10. ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายและให้บริการทางโทรศัพท์
  11. กิจกรรม “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”
  12. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2
  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 

 

Engine by shopup.com