โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย ** เน้นปฏิบัติอย่างเข้มข้น **
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง

29 กันยายน 2566

ผู้ชม 488 ผู้ชม

เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย
** เน้นปฏิบัติอย่างเข้มข้น **

หลักการและเหตุผล
    หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

    อย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
  2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 หัวข้อการสัมมนา
  1.เข้าใจลูกค้า .. มองให้ทะลุ
  2.ขั้นตอนและการบริหารจัดการลูกค้าในการขาย
  3.การจัดการข้อโต้แย้ง
     3.1 ลักษณะของข้อโต้แย้ง
     3.2 แนวทางการจัดการ
     3.3 ตัวอย่างคำพูดในการจัดการข้อโต้แย้ง
  4.กิจกรรม การรับมือเมื่อลูกค้าโต้แย้ง
  5.การเจรจาต่อร้อง
     5.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง
            • การวิเคราะห์ปัจจัยที่นำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง
     5.2 
การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจา
            •
สถานการณ์ของคู่เจรจา
            •
การกำหนดตารางการเจรจาต่อรอง
     5.3 กลยุทธ์การเจรจาแบบลื่นไหล
            •
การสำรวจความต้องคู่เจรจา
            •
การพิจารณาข้อเสนอ
            •
การแลกเปลี่ยนข้อตกลง
            •
ขอบเขตของการต่อรอง
     5.4 สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ
     5.5 ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง
     5.6 การยุติการเจรจา
     5.7 กิจกรรม .. การเจรจาต่อรอง
  6. สรุปคำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2

  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining
Engine by shopup.com