โปรโมชั่น

ดูหน้า

In - house หน้า หลักสูตรหัวหน้างาน / ผู้บริหาร (In-house)

 หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร
(Supervisor / Manager )

 

 

         ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล

 

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

 

       
 

 หลักสูตร Change Management

 

หลักสูตร หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร

 

 หลักสูตร Supervisor Skill Development

 

 หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง

 

 หลักสูตร First Step Manager

 

 หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

 

 หลักสูตร 12 กลเม็ดเคล็ดลับที่หัวหน้างานต้องรู้

 

 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร Coaching Mentor

 

 หลักสูตร Project Management

 

 หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน

 

 หลักสูตร Basic People Management

 

 หลักสูตร Train the Trainer

 

 หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (ระดับหัวหน้า)

 

 หลักสูตร Coaching Communication

 

 หลักสูตร LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS_ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร Modern Leadership for New Generation

 

 หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู

 

หลักสูตร บริหารระบบทีมขายด้วย Daily Report Business  Intelligence_อ.สุเทพ

 

หลักสูตร Visionary Skills

 

หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

  หลักสูตร เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้าที่เก่งและดี
 

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล

 

หลักสูตร ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

 

 หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย

 

หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี

 

 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน_ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลง 4.0

 

 หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร Power Full Leadership Employee Enganement

 

 หลักสูตร Modern Business Management การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ)

 

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการพัฒนาทีมงาน อ.วรรณรีย์

 

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร ในยุค 4.0 อ.วรรณรีย์ 

 

หลักสูตร ทักษะการสอนงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร Becoming and Effective Manager_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร Coach มืออาชีพ_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา_อ.อุดมเดช

 

หลักสูตร หัวหน้ายุคใหม่หัวใจเหนือโรบอท_อ.สุรวงศ์

 

หลักสูตร Cross Cultural Management for Executive_อ.ปิยะธิดา

 

หลักสูตร Planning , Organizing , Leading and Controlling
 for Manager (POLC)

 

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

 

หลักสูตร การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร _ดร.พิพัฒน์พล

       
 

*** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***  
09 เมษายน 2564

ผู้ชม 4915 ครั้ง

Engine by shopup.com