โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

In - house หน้า หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น ๆ (In-house)

 

หลักสูตรความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่น ๆ

(Thinking & Others) 

 

      ทุกองค์กรนั้นล้วนต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านของการคิด ทักษะ  วิธีการแก้ไขปัญหา และรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา ในหลักสูตรความคิดและทักษะอื่น ๆ นี้ เป็นหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวม ทักษะในด้านอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงเข้าไป เช่น หลักสูตรการพัฒนาความคิด หลักสูตรเลขานุการ หลักสูตร HR เป็นต้น 

 

 

 

 หลักสูตร Mindset Change to Success

 

 หลักสูตร การประสานงานภายในและข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล

 

 หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

 หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

 

 หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

 

 หลักสูตร Problem Solving and Decision Making

 

 หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

 

 หลักสูตร การใช้ภาษาไทยธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

 

 หลักสูตร Can Do Attitude

 

 หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 4.0

 

 หลักสูตร Positive Thinking

 

 หลักสูตร เลขานุการกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 

 หลักสูตร Creative Thinking

 

 หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 

 หลักสูตร Systemic Thinking

 

 หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาไทยทางธุรกิจ

 

 หลักสูตร professional Time Management

 

 หลักสูตร Team Building

 

หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe  Captivate

 

หลักสูตร ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

 

หลักสูตร Business Speaking

 

หลักสูตร Business Writing

 

หลักสูตร The Cross; สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน

 

หลักสูตร Strategic Management Transformation to 4.0

 

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารการบริหารความขัดแย้ง

 

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

 

หลักสูตร 10 สุดยอดเครื่องมือ...สู่ความเป็นเลิศ

 

 หลักสูตร การสร้างทีมงานโดยอาศัยภาวะผูู้นำ

 

หลักสูตร เทคนิคชี้ช่องรวย สำหรับผู้ประกอบการ

 

หลักสูตร สร้างทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างได้ผล

 

หลักสูตร ทักษะและลูกล่อลูกชนของ  “IT Consultant”

  หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข
 

หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

 

หลักสูตร รู้จักลูกค้าได้กำไรถ้าเปิดใจให้เข้าถึง

 

หลักสูตร Head-Heart-Hands

 

 หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ

 

หลักสูตร  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับคนทำงาน

   หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
   หลักสูตร  การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง  

 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ

 

 หลักสูตร  Credit Management System & Debt Collection Negotiations

 

 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตร Credit Policy and Effective Credit Control    หลักสูตร 5Q for High Effective Work
  หลักสูตร  เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม  

 หลักสูตร Problem Solving & Decision Making Skill in Action

   หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน    หลักสูตร แผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCM
   หลักสูตร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด  

 หลักสูตร การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

  หลักสูตร การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

   หลักสูตร การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
     หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม     หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
   หลักสูตร จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ    หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H
 

 หลักสูตร เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   หลักสูตร Modern Communication and Coordination Development
 

 หลักสูตร: การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองให้ได้ใจและได้งาน

 

 หลักสูตร การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 หลักสูตร การจัดเก็บและบริหารเอกสารให้ค้นหาง่ายในยุคดิจิทัล

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร

 

หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น

 

หลักสูตร การพัฒนา Mindset ที่ถูกต้องด้วยพลังแห่งความคิด

 

 หลักสูตร 7Q Management

 

หลักสตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 

 หลักสูตร Effective English Presentation

 

 หลักสูตร English Correspondence

 

 หลักสูตร Excellent English Communication

 

 หลักสูตร Proficient E-mail Writing

 

หลักสูตร Proficient English Conversation & Correspondence

 

หลักสูตร Power of Communication

 

หลักสูตร Plan , Do , Check and Act (การบริหารและพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A)

 

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน

 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ

 

หลักสูตรการพัฒนาการตนเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข

 

หลักสูตรFinance for Non – finance 

   
   


04 เมษายน 2567

ผู้ชม 10191 ครั้ง

Engine by shopup.com