INTERESTING COURSE

ริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในทุกด้าน เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หมวดหมู่หลัก

1.หลักสูตร บริการ (Service Course) เช่น
   1.1)  สุดยอดนักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)
   1.2)  ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (Professional Call Center) 
   1.3)  พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptionist)
   1.4)  การบริหารบริการบนพื้นฐาน CRM (Customer Relationship Management)
   1.5)  การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด CCM (Customer Complaint Management) 
   1.6)  สุดยอดการบริการกับการบริหารจัดอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ (Service Excellence with EQ) 
   1.7)  บริิการสุดประทับใจเหนือความควาดหวัง (Service Beyond Expectation)
   1.8)  สร้างทัศนคติการบริการด้วยการบริการด้วยใจ (Service Attitude & Service Mind) 
   1.9)  การตลาดบริการ (Service Marketing) 
   1.10) พัฒนาทักษะการสื่อสารกับการบริการที่เป็นเลิศ (Effective Communication & Service mind)

2.หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course)
   2.1)  
ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling Skills)
   2.2)  สุดยอดพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Professional Telesales)
   2.3)  เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย (Techniques and art of sales negotiation
   2.4)  สุดยอดการเป็นพนักงานขายมือใหม่ (First Step Salesperson
   2.5)  ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling Skills to Close Sales) 
   2.6)  เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation for Sales)
   2.7)  เทคนิคการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling and Closing Skills)
   2.8)  กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (Strategies to Increase Sales)
   2.9)  การตลาดยุค 5.0 (5G Marketing)
   2.10) เทคนิคการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียล (Marketing Communication via Online and Social Medias)

   

3. หลักสตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course)
   3.1)  สุดยอดหัวหน้างาน 
(Excellenct Leadership)
   3.2)  การสอนงานอย่างเป็นพี่เลี้ยง (Coaching Mentor)
   3.3)  สร้างคน สร้างผลงาน ด้วยทักษะภาวะผู้นำ (People Management)

   3.4)  4 ทักษะเพื่อสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Smart Leadership)
   3.5)  ทักษะ เครื่องมือ และวิธีการจัดการของผู้จัดการ (Effective Managerial Skills)
   3.6)  จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้องอย่างได้ผล (Manegement & Motivation Psychology)
   3.7)  การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย (Sales Management)
   3.8)  บทบาทหัวหน้ากับการสร้างบริการให้เป็นเลิศ (Supervisor/ Manager: A Role Model to Service Excellence)
   3.9)  ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning -Sales Road-mapping)
   3.10)  กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (Successful Sales Force Building and Management)

4. หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ (Thinking and other)
   4.1)  เปลี่ยนความคิด...เพื่อพิชิตความสำเร็จ (Mindset Change to Success)
   4.2)  การคิดเชิงรุกเพื่อพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Proactive ThinkingX
   4.3)  การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Mindset Change To EQ Management)
   4.4)  การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
   4.4)  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Creative Thinking) 
   4.5)  เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
   4.6)  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Managemet)
   4.7)  การวางแผนและการบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ (Planning and Organizing)
   4.8)  เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์& ภาคสนาม (Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
   4.9)  การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Communication and Coordinator)
   4.10) ทำงานอย่างมีความสุข (Happy & Workplace) 

5. หลักสูตร บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resourse)
   5.1)  เทคนิคการสัมภาษณ์งานและคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร (Competency Knowledge and Interview Technique)
   5.2)  เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (HR for Non Hr)
   5.3)  การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (IDP to Drive the Company Goals)
   5.4)  การจัดทำระบบบริหารสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession plan Management)
   5.5)  ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer Skills)
   5.6)  ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน (The Strong HR  For Non HR)
   5.7)  การสัมภาษณ์คนให้ตรงงาน ใน 10 นาที (Competency Based  Interview Workshop)
                           

สมัครอบรมหลักสูตร Public Training ที่นี่!

APPLY NOW

HIPO: ACPP

เราตอบสนองความต้องการด้านการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยหลักการเฉพาะทีเรียกว่า 'ACPP'

พัฒนาหลักสูตรใหม่

พัฒนาหลักสูตรใหม่

Hipo ไม่หยุดพัฒนาหลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพ และความทันสมัย ตรงกับความต้องการ เพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในโลกยุคปัจจุบัน

CUSTOMIZATION

CUSTOMIZATION

ทุกหลักสูตรและการให้คำปรึกษาได้ผ่านการออกแบบด้วยคุณภาพ โดยเน้นให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด

PROFESSIONALS

PROFESSIONALS

ทุกหลักสูตรและการให้คำปรึกษา ดำเนินการ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์

PARTICIPATION

PARTICIPATION

เราเน้นการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทุกหลักสูตร และดำเนินการการให้คำปรึกษาร่วมกับลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

HIPO: CLIENTS

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เข้าอบรม/สัมมนา

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด, HIPO Training and Consultancy Co., Ltd., HIPO Training

จัดสัมมนา ฝึกอบรม อบรม หลักสูตร การขาย (Sales) การตลาด (Marketing) การบริการ (Service) ที่ปรึกษา Public Training In-house Training ทั้งระดับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน (Supervisor, Manager) พนักงาน (Staff) โดยวิทยากรมืออาชีพ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (HIPO Training) ผู้เชี่ยวชาญ การจัดสัมมนา ฝึกอบรม เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ

Engine by shopup.com