INTERESTING COURSE

ทุกหลักสูตร Public Training สามารถจัดเป็น In -House Training ได้ ทั้งด้านการขาย การตลาด บริการ หัวหน้างาน โรงงาน ฝ่ายผลิต คลังสินค้า การันตีการจัดอบรม หาหลักสูตรไม่เจอ โทรสอบถามแอดมินได้ที่ 086-318-3151

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 30 ก.ค. 67)
ที่นั่งคงเหลือ 5 ที่นั่ง
ส่วนลด
ราคา 0%

ริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในทุกด้าน เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หมวดหมู่หลัก

1.หลักสูตร บริการ (Service Course) เช่น
   1.1)  สุดยอดนักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)
   1.2)  ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (Professional Call Center) 
   1.3)  พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (Professional Receptionist)
   1.4)  การบริหารบริการบนพื้นฐาน CRM (Customer Relationship Management)
   1.5)  การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด CCM (Customer Complaint Management) 
   1.6)  สุดยอดการบริการกับการบริหารจัดอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ (Service Excellence with EQ) 
   1.7)  บริิการสุดประทับใจเหนือความควาดหวัง (Service Beyond Expectation)
   1.8)  สร้างทัศนคติการบริการด้วยการบริการด้วยใจ (Service Attitude & Service Mind) 
   1.9)  การตลาดบริการ (Service Marketing) 
   1.10) พัฒนาทักษะการสื่อสารกับการบริการที่เป็นเลิศ (Effective Communication & Service mind)

2.หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course)
   2.1)  
ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling Skills)
   2.2)  สุดยอดพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Professional Telesales)
   2.3)  เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย (Techniques and art of sales negotiation
   2.4)  สุดยอดการเป็นพนักงานขายมือใหม่ (First Step Salesperson
   2.5)  ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling Skills to Close Sales) 
   2.6)  เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation for Sales)
   2.7)  เทคนิคการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling and Closing Skills)
   2.8)  กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (Strategies to Increase Sales)
   2.9)  การตลาดยุค 5.0 (5G Marketing)
   2.10) เทคนิคการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียล (Marketing Communication via Online and Social Medias)

   

3. หลักสตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course)
   3.1)  สุดยอดหัวหน้างาน 
(Excellenct Leadership)
   3.2)  การสอนงานอย่างเป็นพี่เลี้ยง (Coaching Mentor)
   3.3)  สร้างคน สร้างผลงาน ด้วยทักษะภาวะผู้นำ (People Management)

   3.4)  4 ทักษะเพื่อสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Smart Leadership)
   3.5)  ทักษะ เครื่องมือ และวิธีการจัดการของผู้จัดการ (Effective Managerial Skills)
   3.6)  จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้องอย่างได้ผล (Manegement & Motivation Psychology)
   3.7)  การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย (Sales Management)
   3.8)  บทบาทหัวหน้ากับการสร้างบริการให้เป็นเลิศ (Supervisor/ Manager: A Role Model to Service Excellence)
   3.9)  ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning -Sales Road-mapping)
   3.10)  กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (Successful Sales Force Building and Management)

4. หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ (Thinking and other)
   4.1)  เปลี่ยนความคิด...เพื่อพิชิตความสำเร็จ (Mindset Change to Success)
   4.2)  การคิดเชิงรุกเพื่อพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Proactive ThinkingX
   4.3)  การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Mindset Change To EQ Management)
   4.4)  การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
   4.4)  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Creative Thinking) 
   4.5)  เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
   4.6)  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Managemet)
   4.7)  การวางแผนและการบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ (Planning and Organizing)
   4.8)  เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์& ภาคสนาม (Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
   4.9)  การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Communication and Coordinator)
   4.10) ทำงานอย่างมีความสุข (Happy & Workplace) 

5. หลักสูตร บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resourse)
   5.1)  เทคนิคการสัมภาษณ์งานและคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร (Competency Knowledge and Interview Technique)
   5.2)  เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (HR for Non Hr)
   5.3)  การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (IDP to Drive the Company Goals)
   5.4)  การจัดทำระบบบริหารสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession plan Management)
   5.5)  ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer Skills)
   5.6)  ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน (The Strong HR  For Non HR)
   5.7)  การสัมภาษณ์คนให้ตรงงาน ใน 10 นาที (Competency Based  Interview Workshop)
                           

สมัครอบรมหลักสูตร Public Training ที่นี่!

APPLY NOW

HIPO: ACPP

รวมหลักสูตรฝึกอบรม In-house Training

กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง (Strategies of Selling Premium Products)

กลยุทธ์การขายสินค้าราคาสูง (Strategies of Selling Premium Products)

หลักสูตรนี้จะเป็นประตูเปิดทางให้ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริการ ได้มองเห็นแนวทางการนำเสนอขายสินค้าราคาสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้ข้อโต้แย้ง ด้วยเทคนิคและวิธีการจากวิทยากรมืออาชีพ

ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling and Closing Skills)

ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Selling and Closing Skills)

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ และจัดการข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย

การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales Opportunity Approach to Revenue Increase)

การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales Opportunity Approach to Revenue Increase)

พัฒนาให้พนักงานขายมีทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปรับให้ในการเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กรได้จริง

ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง

ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง

เพื่อให้พนักงานขายสามารถนำกลยุทธ์ 7 ขั้นตอนการขายไปใช้ เพื่อจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและเพิ่มยอดขาย ผสมผสานหลักการทางวิชาการและเทคนิคการขายที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุก Proactive Customer Relationship Management (CRM)

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุก Proactive Customer Relationship Management (CRM)

ยุคการแข่งขันทมีรุนแรงมากเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์” จะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นและความต่างซึ่งจะเป็นโซ่ตรวนที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง

เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management: KAM

เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management: KAM

แนวความคิดใหม่ที่ว่า ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน ความท้าทาย คือ จะทำอย่างไรให้ลูกค้ารายสำคัญอยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ หลักสูตรนี้มีคำตอบ

Customer Complaint Management การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

Customer Complaint Management การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทั้งหมด ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการป้องกันข้อร้องเรียนด้วยการบริการอย่างดีเลิศ และเรียนรู้วิธีการรับมือและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ป็นระบบ

How to Deal with Difficult Customers ลูกค้าที่ว่ายาก เรามีวิธี...

How to Deal with Difficult Customers ลูกค้าที่ว่ายาก เรามีวิธี...

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีจัดการกับลูกค้าที่จัดการยากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น หลักการและขั้นตอนวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนรวมถึงสร้างความพึงพอใจ และสามารถนำไปปรับให้ได้จริง

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

"หัวหน้างาน" ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีทักษะในการบริหารคน และ บริหารงานที่ดีมาก มีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจมีไหวพริบเพื่อให้งานที่ทำอยู่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หากทำงานได้ไม่ดีและบริหารลูกน้องไม่เก่ง ก็จะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมาได้

หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู (Supervisors/ Managers: A Role Model)

หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู (Supervisors/ Managers: A Role Model)

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะสำคัญของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน ที่เก่งและดี ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารงาน บริหารคน บริหารจัดการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องในทีม และคนในองค์กร เป็นแบบอย่างหัวหน้างานที่ดีที่บริษัทเชิดชู

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร ในยุค 4.0 (Supervisor Skill 4.0)

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร ในยุค 4.0 (Supervisor Skill 4.0)

ปัจจุบันหัวหน้างานต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาในหัวหน้างานของลูกน้อง การมีทัศนคติที่ดี ดังนั้นหัวหน้างานต้องมีเป้าหมายและพัฒนาตัวเองในหลายด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของสุดยอดผู้นำ

8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของสุดยอดผู้นำ

“หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” มีบทบาทสำคัญคือการกำหนดทิศทางเป้าหมาย และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความฉลาดรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุก ๆ ด้าน ทุกมิติรอบทิศทาง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเสริมสร้างอยู่อย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

การขาดการปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถลดความผิดพลาดในการทำงาน ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติ ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้อย่างมีเทคนิค รอบคอบ รอบด้าน ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน

ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H

ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาบนพื้นฐาน 5W2H

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยการตั้งคำถามตามหลัก 5W2H สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหา ได้เกือบทุก รูปแบบ โดยเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ และทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการลงลึกด้วยการตั้งคำถาม 5-Why Analysis โดยเป็นการคิดเชิงตรรกะ เพื่อค้นหาคำตอบที่เป็นความเป็นจริงและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ

Creative Thinking (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)

Creative Thinking (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)

เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา เพียงต้องการการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคนที่สามารถนำมาปรับใช้ได้หลากหลายด้านมาก ๆ

การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Engagement Team )

การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Engagement Team )

การสร้างทีมงานให้ทำงานด้วยความจงรักภักดี ต้องอาศัยการมือส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ การสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ และความเชื่อใจ โดยปัจจัยหลักที่สำคัญคือหัวหน้าทีมจะต้องสร้าง Trust เพื่อให้ทีมเกิดความผูกพันต่อทีมเอง หากขาดการร่วมมือและความเชื่อใจ ก็ยากที่จำสำเร็จตามแผนงาน

หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ(Process Improvement Technique)

หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ(Process Improvement Technique)

ตัวชี้วัดที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งผลต่อการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพ นำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Procurement)

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Procurement)

การจัดซื้อไม่เพียงพิจารณาคุณภาพ ราคา โดยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป แต่จะพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน เพื่อการลดปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen for Continuous Improvement)

หลักสูตร การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen for Continuous Improvement)

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ หากองค์กรได้มีการส่งเสริม การดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015 (Document control ISO 9001:2015)

การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015 (Document control ISO 9001:2015)

ระบบการบริหารเอกสารนี้ ทุกคนในองค์กรถือได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง การทำหน้าที่ของ DCC เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องควบคุมเอกสารในระบบให้มีคุณภาพ เราต้องเข้าใจเอกสารที่เป็นฉบับจริงและการจัดเก็บที่เหมาะสม การแจกจ่าย การควบคุม การเข้าถึงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ การจัดการบริหารงานเอกสาร ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Training Road Map Strategy)

กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Training Road Map Strategy)

"คนเป็นทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สำคัญที่สุด” แต่จะทำจัดทำแผนพัฒนาความสามารถบุคลากรอย่างไรให้เหมาะกับเป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และวิธีการทำงาน ไม่ให้สูญเสียเวลา งบประมาณ และกำลังการผลิตหรือบริการ ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนขององค์กร หลักสูตรนี้มีคำตอบ

หลักสูตรเทคนิคการใช้งาน Excel สำหรับ HR (Microsoft Excel Techniques for HR)

หลักสูตรเทคนิคการใช้งาน Excel สำหรับ HR (Microsoft Excel Techniques for HR)

Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง โดดเด่นด้านการนำไปใช้งานในแบบต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ ประเมินผล ทำกราฟ ทำรายงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การจัดทำ Smart JD อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำ Smart JD อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับพนักงานเข้ามาในองค์กรในแต่ละตำแหน่งงาน ต้องมีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานจะทำให้เกิดความชัดเจน ไม่สับสน และผู้ดำรงตำแหน่งสามารถพัฒนาตัวเองได้ หลักสูตรนี้จัดทำเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทขอบเขต ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน วิธีการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior

หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior

เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานให้ตรงใจที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพสูง  จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาดโดยใช้หลักการ Competency  &  Behavior เป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกคน

ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง

ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง

เพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้ การนำกลยุทธ์ 7 ขั้นตอนการขายไปใช้ เพื่อจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้ผสมผสานหลักการทางวิชาการและเทคนิคการขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท

การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ

การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขาย การกำหนดเป้าหมายและการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการติดตาม ประเมินผลการขาย

การขายสินค้าอุตสาหกรรม

การขายสินค้าอุตสาหกรรม

การขายสินค้าอุตสาหกรรม พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะ ยอดขายย่อมลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ จึงจำเป็นที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายเพื่อบริหารยอดขาย

Customer Focus on Sales (อ่านและวิเคราะห์ในงานขายและบริการ)

Customer Focus on Sales (อ่านและวิเคราะห์ในงานขายและบริการ)

พัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าเพื่อสามารถทำการเสนอขายหรือเสนอการบริการได้อย่างเป็นระบบและถูกใจถูกจริตเพื่อมัดใจและสามารถสร้างยอดขายอย่างได้ผล

Customer Engagement

Customer Engagement

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ เพราะ สามารถสร้างความพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้า และยังสามารถสร้างความจงรักภักดีในการเป็นลูกค้าต่อไป การจะสร้าง CE ได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำอย่างไรนั้น หลักสูตรนี้มีคำตอบ

หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers

หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers

 ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน มีความใจร้อนขึ้นทุกวัน และต้องการการตอบสนองอย่างทันที ดังนั้น เมื่อพบเจอกับบริการหนึ่งที่อาจไม่พึงประสงค์ ก็จะแสดงความโกรธ ดังนั้น พนักงานในยุคปัจจุบันก็ต้องมีการปรับตัวเอง  เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่มีความยากขึ้นในการให้บริการ

หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ

หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในงานบริการอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อลดการเกิดปัญหาต่างๆ หรือความเสียหายที่อาจจะตามมาอีกมากมาย รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

“บริการให้ลูกค้าประทับใจ” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ การบริการให้ดีเลิศจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงเป็นอาวุธที่สำคัญในการสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะประทับใจหรือไม่ประทับใจ เริ่มต้นที่นี่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

อาศัยหลักของการให้คำปรึกษา รับฟัง แนะนำ จนเจอสาเหตุของอุปสรรคและทำการปลดล๊อคศักยภาพนั้นๆ การโค้ชจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนในแต่ละกระบวนการ ยิ่งกับนักขายหรือทีมขาย ที่ถือว่าเป็นทีมหลักในการหารายได้เข้ามาในองค์กร การโค้ชทีมขายจะต้องเริ่มต้นจากการเชื่อใจกันทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบกับความสำเร็จในการโค้ชได้

การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (SUCCESSION PLAN MANAGEMENT SYSTEM)

การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (SUCCESSION PLAN MANAGEMENT SYSTEM)

เพื่อเตรียมพร้อมให้บุคลากรเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ในการขาดแคลนบุคลากรตำแหน่งงานหลักที่สำคัญ (Key Positions) ให้ดำเนินงานต่อเนื่องแบบไม่สดุดและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

Business Model Canvas โมเดลธุรกิจ...พิชิตเป้าหมาย

Business Model Canvas โมเดลธุรกิจ...พิชิตเป้าหมาย

การวางแผนก่อนการดำเนินธุรกิจหรือโครงการต่างๆ ด้วยเครื่องมือ BMC จะช่วยให้เข้าใจและมองเห็นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมาย โดยกระดาษเพียงหน้าเดียว เครื่องมือนี้ได้ประโยชน์ตั้งแต่มิติภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กร ไปจนถึงการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อมองหากลยุทธ์ที่จะส่งมอบคุณค่าอย่างเหมาะสม

เทคนิคการบริหารค่าตอบแทน พนักงานขาย

เทคนิคการบริหารค่าตอบแทน พนักงานขาย

หัวใจของการสร้างยอดขาย คือพนักงานขาย แต่ปัญหาที่พบ คือจะจ่ายผลตอบแทนอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้องค์กร และพนักงานขายจะได้มีกำลังใจผลักดันตนเองให้ได้นักขายมือทอง หากจ่ายมากไป พนักงานขายรวย บริษัทไม่ทำกำไร แต่จ่ายน้อยไป พนักงานขายก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการขายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้..จะหมดไป ด้วยหลักสูตรนี้

การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีการตกลงทางธุรกิจ

อบรม หลักสูตร Inhouse: Design Thinking

อบรม หลักสูตร Inhouse: Design Thinking

ในยุคนี้การคิดมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ “การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking” ซึ่งเป็นกระบวนการทำความเข้าใจบุคคลหรือกลุ่มคนเป้าหมายเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุดในการแก้ปัญหารวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

สัมมนาหลักสูตร Logical Thinking to Success

สัมมนาหลักสูตร Logical Thinking to Success

ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการความคิดในองค์รวมที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงตรรกะ

ฝึกอบรมหลักสูตรอบรม เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ฝึกอบรมหลักสูตรอบรม เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า

หลักสูตร อบรม In house เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร อบรม In house เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

MRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (dependent demand) รวมถึงแผนความต้องการน้ำดิบบริสุทธิ์เพื่อนำไปกรองและผสมตามสูตรการผลิต โดยสามารถบรรจุขวดและวางลงในกล่องหีบห่อได้อย่างเพียงพอ

หลักสูตร สัมมนา In house , Public การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน

หลักสูตร สัมมนา In house , Public การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน

การเพิ่มศักยภาพบริหารการผลิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบขององค์กร โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการระบบ LEAN มาใช้เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยการลดโอกาสการสูญเสีย 8 ประการสำคัญที่มีอยู่ในองค์กร

หลักสูตร อบรม การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel

หลักสูตร อบรม การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel

การควบคุมคลังสินค้าคงคลังต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตและจัดจำหน่ายซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance / Condition-Based Maintenance)

หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance / Condition-Based Maintenance)

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) คือ “กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาในการบำรุงรักษาโดยการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว” การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคำตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ผ่านกิจกรรมการซ่อมบำรุง

การทำการตลาด Branding, Marketing Tools and Strategy

การทำการตลาด Branding, Marketing Tools and Strategy

ทำความเข้าใจโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า การสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า การสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อพิชิตความได้เปรียบในการแข่งขันในสายตาของลูกค้า จนส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จได้

Marketing for Non-Marketer

Marketing for Non-Marketer

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดและนำมาใช้ในการตลาดมาประยุกต์ นำทฤษฎีการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาดย่อย การระบุหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเครื่องมือ ทางการตลาดมาใช้สร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด หาโอกาสใหม่เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น

อบรมการตลาด กลยุทธ์การวางแผนการตลาดและการขายยุคใหม่

อบรมการตลาด กลยุทธ์การวางแผนการตลาดและการขายยุคใหม่

เพื่อวางแผนการขายและแผนการตลาดซึ่งต้องสอดคล้องกันในเรื่องลูกค้าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

อบรมหลักสูตร เข้าใจ Customer Journey เพื่อทำการตลาดในยุค 5G (Customer Journey / 5G Marketing)

อบรมหลักสูตร เข้าใจ Customer Journey เพื่อทำการตลาดในยุค 5G (Customer Journey / 5G Marketing)

การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้...การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 5G”

อบรมหลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก Proactive for HRM & HRD Skill

อบรมหลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก Proactive for HRM & HRD Skill

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางธุรกิจในเชิงรุก ทันเวลา ทันเหตุการณ์และล่วงหน้า ได้พร้อมไปกับการพัฒนา การเติบโต เกิดความมั่งคั่ง นำพาองค์กรไปสู่ความเจริญในที่สุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการต่างๆ ในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน

Course : IDP to Drive the Company Goals การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

Course : IDP to Drive the Company Goals การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

แนวทางการจัดทำ Competency ที่ได้ผลและถูกต้องจะต้องมีการกำหนด Competency ร่วมกันแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภท Competency ในแบบไหน ลักษณะใด ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา Competency โดยการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยการกำหนด Competency ที่องค์กรต้องการ

หลักสูตร สัมมนา การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ

หลักสูตร สัมมนา การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ

การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path: CP) ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญขวัญกำลังใจในการทำงาน และส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาพัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรในตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

สัมมนา หัวข้อ การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

สัมมนา หัวข้อ การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

ผู้บริหารงานอบรม ควรจะทำให้ผู้บริหาร เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม ซึ่งเราควรจะประเมินผล ติดตามผลและวัดค่าคุ้มทุนของการฝึกอบรมให้กับองค์กรได้ ทำให้ผู้บริหารเห็นว่า การฝึกอบรมไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลือง แต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรได้ รวมทั้งถ้าจะให้เห็นผลสัมฤทธิ์จริงๆ จะต้องสามารถวัดผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงิน ในหลักสูตรต่างๆ ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม

สัมมนา หลักสูตร การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว SMED (Single Minute Exchange of Die)

สัมมนา หลักสูตร การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว SMED (Single Minute Exchange of Die)

เทคนิคการเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED : Single Minute Exchange of Die) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพการซ่อมแซม และประสิทธิภาพการผลิตส่งผลต่อการส่งสินค้าที่รวดเร็วและทันเวลาที่ต้องการ องค์กรใดใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานหรือการซ่อมแซมเครื่องจักรนานก็จะทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและการส่งมอบสินค้าไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด

หลักสูตร อบรม การหาความสูญเปล่าด้านการขนส่ง

หลักสูตร อบรม การหาความสูญเปล่าด้านการขนส่ง

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้ ดังนั้น เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจ เพื่อที่จะได้ค้นหาวิธีการในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้หมดไปเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง

อบรม In house หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

อบรม In house หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

เป้าหมายที่สำคัญคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในเชิงรุกมากขึ้นในการลดหรือกำจัดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมระหว่างการผลิต รวมถึงการลดของเสียและความเสียหายของเครื่องจักร ด้วยการทำความสะอาด ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นอย่างเข้มงวด (Cleaning, Lubrication inspection & tightening: C-L-I-T) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

หลักสูตร อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

หลักสูตร อบรม เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิตจะทำให้เห็นภาพของกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนวณระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสม การจัดลำดับงานการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดทำรายงานการผลิต และอื่น ๆ ได้อีกมาก

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ (Professional Debt Collection Techniques)

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ (Professional Debt Collection Techniques)

เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินสำหรับลูกหนี้การค้าที่ถูกกฎหมาย เพื่อค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตกับบริษัทคู่ค้า สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน ส่งผลดีต่อผู้ขายสินค้าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ และลดความเสี่ยงทางการเงินในธุรกิจ

หลักสูตร In House การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ ค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

หลักสูตร In House การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ ค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

การสร้างเอกสารขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ควรมีวิธีการ มาตรฐานเพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญต้องพบเอกสารตามที่ต้องการ ในยุค 4.0 ที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำงาน การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง จึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ

หัวหน้างานการผลิตยุคใหม่มีความจำเป็นต้องทราบเทคนิคในการผลิตสินค้าเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง ใช้เวลาการผลิตลดลง ใช้จำนวนพนักงานผลิตที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิตให้มากขึ้น รวมถึงการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่เท่าเดิมหรือน้อยลง

อบรม หลักสูตร การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว Quick Changeover or Single Minute Exchange of Die (SMED)

อบรม หลักสูตร การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว Quick Changeover or Single Minute Exchange of Die (SMED)

เป็นหลักการเพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นสินค้า เพื่อผลิตสินค้าได้หลากหลายรุ่นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อยลง ลดการรอคอยสินค้าของลูกค้า รวมถึงสามารถลดเวลาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการผลิตสินค้า และผลิตสินค้าได้ตามแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตสินค้าได้ครบและส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร Unlock the management skills for new leadership "ปลดล็อกทักษะการบริหารสำหรับผู้นำยุคใหม่"

หลักสูตร Unlock the management skills for new leadership "ปลดล็อกทักษะการบริหารสำหรับผู้นำยุคใหม่"

เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่ช่วยผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ และความคิดที่จำเป็นสำหรับการ บริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร โดยจะเนื้อหาจะกล่าวถึงทักษะสำคัญ 6 อย่างสำหรับ ผู้นำยุคใหม่คือ Mindset, Communication , Manage Team, Decision making, Time management, and Improvement

อบรม In house หลักสูตร New Strategic Analysis and Implementation: Driving Business Excellence" การวิเคราะห์กลยุทธ์ในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดความเป็นเลิศ ทางธุรกิจ"

อบรม In house หลักสูตร New Strategic Analysis and Implementation: Driving Business Excellence" การวิเคราะห์กลยุทธ์ในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดความเป็นเลิศ ทางธุรกิจ"

ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้กล ยุทธ์ที่ขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีหลักการ และสามารถแปลง เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Management)

หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Management)

การใช้ระบบ ERP ในการวางแผนจัดการผลิตจะสามารถควบคุมเวลาการผลิตและวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง และสามารถบริหารจัดการแผนการผลิตที่เร่งด่วนได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการผลิตอย่างยั่งยืน

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ

หลักสูตร ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของปัฐหาต่าง ๆ เช่น จะทบทวน/ออกแบบงานใหม่ (Job Re-design) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและธุรกิจ หรือ จะจัดทำ JD ที่มี KPIs และ Job Competency อย่างไรให้ชัดจน วัดผลได้ และเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงและ New Business และปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อได้ว่าทุกธุรกิจกับลังพบเจอและแก้ไม่ได้

การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit)

การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit)

การตรวจประเมินภายเพื่อให้องค์กร ได้ทราบถึงระดับของความมีประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 การวางแผนในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในให้มีความสามารถ มีความเข้าใจในการตรวจประเมินอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรต้องให้ความสำคัญ

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Automotive Core Tools

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Automotive Core Tools

สร้างทักษะความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ โดยนําเอาหลักการของ Core Tools และข้อกําหนดที่ได้ศึกษามาแล้ว กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการขององค์กร

หลักสูตร การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

หลักสูตร การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงทั้งองค์กรตนเอง และ ผู้ส่งมอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IAFT16949 ประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ สร้างความสามารถในการแข่งขันได้

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Environmental Management System)

หลักสูตร ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Environmental Management System)

ISO 14001:2015  เป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานหรือ ISO เพื่อหวังให้องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001 for EMR)

หลักสูตร หน้าที่ของ EMR ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001 for EMR)

EMR หมายถึงผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตามมาตรฐานสากล EMR จึงเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายขององค์กรอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (ISO Documents and Records Control)

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (ISO Documents and Records Control)

การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ISO ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกความปลอดภัยเชิงประสิทธิผล

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจถึงเหตุและผลของการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความละเลยต่อการปฏิบัติทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆขึ้นมามากมาย การสร้าง“จิตสำนึกและความตระหนัก” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

หลักสูตร Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า

หลักสูตร Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า

หลักสูตร “Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า” ถูกออกแบบมาตามแนวความคิดที่ทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง Logistics & Supply Chain ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

หลักสูตร การวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความสูญเปล่าและของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาการผลิตลงอย่างได้ผล ช่วยลดภาระการลงทุนด้านการผลิตและเพิ่มผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)”

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)”

FMEA เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่ป้องกันความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบ

หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)

หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์คือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วยการสร้างเครือข่ายและมาตรฐานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเลิศ และเพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการและการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการและการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

ออกแบบเพื่อส่งเสริมและยกระดับการทำงานที่ต้องให้บริการและใช้การสื่อสารเป็นกลไกลให้เกิดความสำเร็จ โดยสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่ ระดับ Mindset ,สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริการทั้งใน และนอกองค์กร เสริมสร้างความรู้ ทักษะการบริการและการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองที่ทรงประสิทธิภาพ

หลักสูตร SIX SIGMA เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร SIX SIGMA เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย

หลักสูตร การหยั่งรู้อันตรายด้วยเทคนิค KYT เพื่อความปลอดภัย

หลักสูตร การหยั่งรู้อันตรายด้วยเทคนิค KYT เพื่อความปลอดภัย

กิจกรรม KYT : Kiken Yoshi Training การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย คือ กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เป็นกิจกรรมที่ฝึกการพยากรณ์อันตรายภายใต้แนวความคิดที่ว่าช่วยกันทำอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะการชี้นิ้ว และพูดย้ำ

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่.....

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่.....

วิเคราะห์รากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเองด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

หลักสูตร ความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์และตรวจสอบบำรุงรักษา (Forklift Safety and Maintenance)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์และตรวจสอบบำรุงรักษา (Forklift Safety and Maintenance)

ผู้ที่ใช้รถโฟล์คลิฟท์จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานและการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างแท้จริงและยืดอายุการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ให้นานขึ้น ลดการหยุดเวลาการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ที่ไม่จำเป็น ช่วยลดความเสียหายของสภาพแวดล้อม เกิดขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)

หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)

Total Productive Maintenance หรือ TPM คือ รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นการบำรุงรักษาในเชิงบริหารจัดการ (Maintenance Management) โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กรที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า การลดและควบคุมต้นทุน การส่งมอบที่ตรงเวลา การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

ออกแบบในการเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงในงานของส่วนงานตนเอง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และนำสู่มาตรฐานการทำงาน (Work Standard) ได้อย่างแท้จริง ลดข้อผิดพลาดของงาน แต่ละส่วนงานเข้าใจขอบเขตของเนื้องาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนำสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร หลักการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เป็นเลิศ (Production Potential in the best practice)

หลักสูตร หลักการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เป็นเลิศ (Production Potential in the best practice)

เป็นระบบการผลิตแบบที่ทุกโรงงานและทุกอุตสาหกรรมแสวงหาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อความเป็นเลิศ ลดความสูญเสียและความแปรปรวนในสายการผลิต เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในกับโรงงานให้กับระบบการผลิต การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม   

หลักสูตร เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools

หลักสูตร เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools

Statistical Process Control หรือ SPC คือ การควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสินค้าโดยใช้หลักทางสถิติเป็นเครื่องมือ ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามวิถีทางสถิติที่ถูกต้อง การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ QC 7 Tools (Quality Control 7 Tools) หรือเครื่องมือ 7 ประการในการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ช่วยสร้างความได้เปรียบขององค์กร และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

หลักสูตร Smart KPIs Smart Goal

หลักสูตร Smart KPIs Smart Goal

KPI เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องทำอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรกำลังจะดำเนินไป การทำ KPI มี 3 ส่วนที่สำคัญ คือ 1. การกำหนดเป้าหมาย (Smart Goal Setting)  2. การประเมินผล (KPI & Competency) และ 3. คือการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องสอดคล้องกันและนำสู่การปฏิบัติได้จริง

HIPO: CLIENTS

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เข้าอบรม/สัมมนา

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด, HIPO Training and Consultancy Co., Ltd., HIPO Training

จัดสัมมนา ฝึกอบรม อบรม หลักสูตร การขาย (Sales) การตลาด (Marketing) การบริการ (Service) ที่ปรึกษา Public Training In-house Training ทั้งระดับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน (Supervisor, Manager) พนักงาน (Staff) โดยวิทยากรมืออาชีพ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (HIPO Training) ผู้เชี่ยวชาญ การจัดสัมมนา ฝึกอบรม เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ

Engine by shopup.com